Regulamin platformy Centrum Kształcenia Online


Regulamin platformy
Centrum Kształcenia Online


Regulamin obejmuje zasady i warunki korzystania z platformy e-learningowej Centrum Kształcenia Online.


§1.
Postanowienia ogólne i wstępne

Właścicielem serwisu jest CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa, z siedzibą w Bytomiu (41-902 Bytom) przy ul. Dworcowej 25, NIP: 6263043530, KRS: 000910485.

 1. Regulamin korzystania z Platformy e-learningowej Centrum Kształcenia Online (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki korzystania z udostępnianego przez Centrum Kształcenia Online informatycznego systemu (zwanego dalej platformą lub serwisem internetowym), a w szczególności zasady przestrzegania warunków bezpieczeństwa i korzystania z platformy.
 2. Korzystając z Centrum Kształcenia Online, akceptujesz zasady Regulaminu oraz Polityki prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu, znajdującej się pod adresem:
  1. https://www.cko.edu.pl/regulamin/
  2. https://www.cko.edu.pl/polityka-prywatnosci/
  3. https://www.kursy.cko.edu.pl/admin/tool/policy/viewall.php#policy-38
  4. https://www.kursy.cko.edu.pl/admin/tool/policy/viewall.php#policy-39
 3. Korzystając z Centrum Kształcenia Online potwierdzają również Państwo swoją pełnoletność, a w przypadku niepełnoletności, że posiadają Państwo zgodę opiekuna prawnego lub rodzica, który ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Usługa nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 13. roku życia.
 4. Regulamin dotyczy korzystania z platformy, a użyte w nim określenia oznaczają:
  1. użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych korzystająca z platformy za zgodą opiekuna lub rodzica, korzystająca z platformy, która aktywowała profil lub korzysta ze strony bez logowania. Użytkownikami Centrum Kształcenia Online mogą być też: usługodawca oraz osoby wyznaczone przez usługodawcę, których zakres obowiązków związany jest z obsługą Centrum Kształcenia Online.
  2. usługodawca – należy przez to rozumieć właściciela serwisu tj. CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa.
  3. konto użytkownika – zbiór danych związanych z użytkownikiem (z różną rolą w dostępie) takich jak imię, nazwisko, adres e-mail itp. Dane te przechowywane są na platformie wyłącznie na potrzeby komunikacji podczas prowadzenia działalności szkoleniowej i informacyjnej.
  4. uprawnienia – zakres czynności, jakie może wykonywać użytkownik na platformie;
  5. dane do dostępu – nazwa (login) i hasło użytkownika uprawnionego do korzystania z platformy; Usługodawca wyjaśnia, iż hasło użytkownika przechowywane jest w jego zasobach w formie zaszyfrowanej, a więc znanej jedynie użytkownikowi.
  6. usługi serwisowe – usługi związane z pomocą techniczną dla użytkowników, tworzeniem kopii bezpieczeństwa jak i awariami platformy.
  7. usługa płatna – nauczanie języka niemieckiego branżowego w wybranym przez użytkownika zakresie, poprzez zastosowanie metod i technik kształcenia na odległość oraz m.in. udostępnianie filmików, ćwiczeń pisemnych i werbalnych oraz zadań testowych.
  8. usługa bezpłatna – dostęp do ograniczonej funkcjonalnie i treściowo wersji platformy – www.kursy.cko.edu.pl, zawierającej dostęp do materiałów niepłatnych.
 5. Platforma działa wyłącznie poprzez sieć Internet i dostępna jest dla użytkownika bez ograniczeń, w sposób ciągły 24 godz./dobę 7 dni w tygodniu.
 6. Korzystanie z platformy wymaga posiadania przez użytkownika aktywnego adresu poczty elektronicznej e-mail.
 7. Aby korzystać z zasobów Centrum Kształcenia Online konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu Platformy.
 8. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo usuwania Kont Użytkowników utworzonych na platformie e-learningowej Centrum Kształcenia Online wraz z ich zawartością nieaktywnych powyżej 6 miesięcy tj. takich, do których Użytkownik nie zalogował się i nie korzystał z nich przez okres wskazany powyżej. Procedurę w powyższym zakresie reguluje § 3 ust 5 Regulaminu.


§2.
Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z platformy wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z większości funkcjonalności możliwe jest także za pomocą kompatybilnych urządzeń mobilnych.
 2. Materiały zamieszczane na platformie testowane są dla popularnych przeglądarek internetowych: Firefox 5, Chrome 13, Opera 11 bądź każdej z nich w nowszej wersji.
 3. Do korzystania z platformy wymagana jest określona konfiguracja przeglądarek internetowych, tj. włączona obsługa cookies, JavaScript, Java.
 4. Możliwości techniczne sprzętu Użytkownik zobowiązany jest zweryfikować przed zakupem abonamentu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia, bądź brak możliwości korzystania z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.


§3.
Usługi

 1. Dostęp do platformy e-learningowej daje użytkownikowi możliwość korzystania z zasobów merytorycznych bezpłatnych umieszczonych na platformie oraz możliwość korzystania z usługi płatnej. Usługę stanowi kurs języka niemieckiego branżowego w zakresie wybranym przez użytkownika, który obejmuje udostępnienie Użytkownikowi autorskich treści kursu w ramach zakupionego pakietu, ćwiczeń tekstowych i słownych, zadań testowych poprzez zastosowanie metod i technik kształcenia na odległość (dalej kurs).
 2. Użytkownik po zalogowaniu na platformę językową – www.cko.edu.pl uzyskuje możliwość zakupu jednego z 6 oferowanych przez Usługodawcę odpłatnych pakietów, zawierających zasoby merytoryczne do nauki języka niemieckiego branżowego dla opiekunów (4 pakiety) oraz kierowców (2 pakiety).
  1. Pakiet „e-learning” oraz pakiet „e-learning z konwersacjami” dla opiekunów, na dwóch poziomach zaawansowania tj. poziomie podstawowym i poziomie zaawansowanym (dalej Usługa płatna),
  2. Pakiet „e-learning” oraz pakiet „e-learning z konwersacjami” dla kierowców, na poziomie podstawowym (dalej Usługa płatna).
 3. Kursy w Centrum Kształcenia Online są podzielone na etapy przyswajania wiedzy przez Użytkownika. Użytkownik ma prawo korzystać z zasobów Centrum Kształcenia Online, jeśli są one przeznaczone dla dedykowanego konta, z którego korzysta.
 4. CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa jest zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) a kurs zakończy się uzyskaniem certyfikatu po zaliczeniu testu końcowego.
 5. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania takiej Usługi Użytkownikowi poprzez usunięcie Konta Użytkownika wraz z całą zawartością, jeżeli Użytkownik nie logował się na utworzone w ramach tej Usługi Konto przez okres co najmniej 6 miesięcy. Przed usunięciem Konta Użytkownik zostanie dodatkowo poinformowany przez Właściciela Serwisu o zaprzestaniu udostępniania Usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej


§4.
Dostęp do kursów

 1. Założenie konta na platformie – www.kursy.cko.edu.pl jest nieodpłatne. Zakładając nowe konto Użytkownik uzyskuje dostęp do ograniczonej funkcjonalnie wersji platformy.
 2. Uruchomienie dostępu do Usługi płatnej (aktywacja pakietu) następuje po wyborze odpowiedniego kursu oraz dokonaniu płatności za niego w wysokości zgodnej z cennikiem (https://www.cko.edu.pl/cennik/), w  chwili otrzymania powiadomienia o wpłynięciu należności od pośrednika płatności i jej poprawnym zaksięgowaniu.
 3. Płatności jednorazowe obsługiwane są przez Przelewy 24 - PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068.
 4. Dokonanie płatności za Usługę płatną rozumiane jest jako zawarcie umowy na czas określony, odpowiadającego długości opłaconego dostępu do wybranej Usługi płatnej (abonamentu).
 5. Okres trwania umowy liczony jest od daty aktywacji dostępu do Usługi płatnej.
 6. Po wygaśnięciu opłaconego okresu abonamentu dostęp do treści opłaconego kursu jest blokowany. Użytkownik nie ma obowiązku przedłużania abonamentu na kolejny okres, ani też przesyłania do Usługodawcy powiadomień o rezygnacji z kursu, jest jednak uprawniony do zakupu kolejnego abonamentu.
 7. Użytkownik może w dowolnej chwili zaprzestać korzystania z Usług CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa i usunąć założone konto użytkownika, wysyłając wiadomość na adres kontakt@cko.edu.pl lub drogą listowną na adres Usługodawcy.
 8. Celem otrzymania faktury za zakupione usługi, należy skontaktować się z Usługodawcą i podać dane wymagane do wystawienia faktury (nazwa, adres nabywcy, numer NIP).


§5.
Opis usługi - pakiet „e-learning”

 1. Usługodawca, w ramach Usługi płatnej pakiet „e-learning”, zobowiązuje się udostępnić Użytkownikowi całodobowy dostęp do przygotowanych autorskich materiałów lekcyjnych przeprowadzanych w trybie zdalnym.
 2. W zależności od wykupionej przez Użytkownika opcji pakietu, zakup Usługi płatnej uprawnia Użytkownika do dostępu do zasobów merytorycznych do nauki języka branżowego dla opiekunów lub kierowców na poziomie podstawowym lub zaawansowanym.
 3. Opłata gwarantuje Użytkownikowi dwumiesięczny całodobowy dostęp do materiałów wskazanych w pkt 1, liczonego od momentu otrzymania przez Użytkownika dostępu do dedykowanych dla niego zasobów platformy - www.kursy.cko.edu.pl.
 4. Usługodawca oświadcza, że dokona zwrotu kosztów dostępu do pakietu „e-learning” dla opiekunów na każdym oferowanym poziomie zaawansowania (zobowiązanie nie dotyczy pakietu „zdalny” dla kierowców), na rzecz osób, które zawrą i zrealizują należycie z jakąkolwiek spółką z grupy A&J Partners w ciągu roku umowę o świadczenie usług opiekuńczych na minimalny okres 1 miesiąca. Zwrot kosztów odbędzie się na wniosek Użytkownika poprzez doliczenie kwoty podanej w umowie do wynagrodzenia.
 5. Usługodawca zastrzega, że spółki z grupy A&J Partners nie mają obowiązku zawrzeć z użytkownikiem umowy o świadczenie usług opiekuńczych, o której mowa w § 5 ust 4 regulaminu, jeżeli weryfikacja jego kandydatury nie będzie gwarantowała należytego świadczenia usług opiekuńczych. Brak zawarcia umowy uprawnia również Usługodawcy do odmowy zwrotu kosztów kursu, w myśl § 5 ust 4 regulaminu.


§6.
Opis Usługi - pakiet „e-learning z konwersacjami”

 1. Usługodawca, w ramach Usługi płatnej - pakietu ”e-learning z konwersacjami” oferuje i zobowiązuje się udostępnić Użytkownikowi zasoby merytoryczne do nauki języka branżowego dla opiekunów lub kierowców, udostępnione dla pakietu „e-learning” na wybranym przez Użytkownika poziomie zawansowania oraz przeprowadzić 10 godzin zegarowych konwersacji grupowych na wybranym przez niego poziomie zawansowania.
 2. Opłata gwarantuje Użytkownikowi dostęp do wybranego pakietu przez 65 dni, liczonego od dnia otrzymania przez Użytkownika dostępu do dedykowanych dla niego zasobów platformy – www.kursy.cko.edu.pl oraz możliwość uczestnictwa w tym czasie w konwersacjach zaplanowanych przez Usługodawcę w Harmonogramie a także możliwość korzystania z zasobów kursu po zakończeniu konwersacji aż do 65 dni od daty uzyskania dostępu do dedykowanych materiałów.
 3. Harmonogram konwersacji Usługodawca udostępnia Użytkownikom na platformie – www.kursy.cko.edu.pl. Użytkownicy dokonują zapisu na wybrane konwersacje, z zastrzeżeniem, iż obowiązuje limit miejsc. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot środków za świadczoną Usługę, w przypadku gdy nie uczestniczył w całości lub w części w ustalonych w harmonogramie konwersacjach.
 4. Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu, po zaliczeniu testu końcowego.
 5. Usługodawca zastrzega w ramach pakietu „e-learning z konwersacjami” prawo odwoływania zajęć z ważnych powodów (np. nagła choroba lektora), Użytkownikowi przysługuje prawo do nieodpłatnego odrobienia konwersacji w ilości równej ilości konwersacji, które nie odbyły się z powodu ww. przyczyn.
 6. Usługodawca zastrzega, że spółki z grupy A&J Partners nie mają obowiązku zawrzeć z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług opiekuńczych, o której mowa w § 6 ust 5 regulaminu, jeżeli weryfikacja jego kandydatury nie będzie gwarantowała należytego świadczenia usług opiekuńczych. Brak zawarcia umowy uprawnia również Usługodawcę do odmowy zwrotu kosztów kursu, w myśl § 6 ust 5 regulaminu.
 7. Usługodawca po zakończeniu kursu zapewnia Użytkownikom, którzy mają z nim zawarte aktualnie umowy o opiekę, możliwość weryfikacji znajomości języka niemieckiego branżowego.
 8. Usługodawca zastrzega w ramach pakietu „zdalny z konwersacjami” prawo odwoływania zajęć z ważnych powodów (np. nagła choroba lektora), Użytkownikowi przysługuje prawo do nieodpłatnego odrobienia konwersacji w ilości równej ilości konwersacji, które nie odbyły się z powodu ww. przyczyn.


§7.
Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134), Użytkownik który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia uzyskania dostępu do usług przez Użytkownika.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Usługodawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: kontakt@cko.edu.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa, ul. Dworcowa 25, 41-902 Bytom z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. Serwis za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Zamawiającemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy oraz usługi, zwraca Usługodawcy wszystkie dokonane przez niego płatności na rachunek wskazany przez Użytkownika.
 7. Użytkownik otrzymuje zwrot ceny za kurs w proporcjonalnej wysokości do odbytego kursu przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu.


§8.
Warunki bezpieczeństwa

 1. Potwierdzenie możliwości korzystania z platformy zostanie wysłane przez administratora na podany przez użytkownika adres mailowy. Po pierwszym zalogowaniu użytkownik może zostać poproszony o zmianę indywidualnego hasła.
 2. Hasło użytkownika jest przechowywane w bazie danych w sposób uniemożliwiający jego podejrzenie. W przypadku zapomnienia hasła, jego samodzielne odzyskanie odbywa się na podstawie loginu lub adresu e-mail. Na wniosek użytkownika system platformy wysyła wiadomość mailową z linkiem do resetowania hasła i wymusza zmianę hasła w trakcie logowania.
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim, chronić i utrzymywać w tajemnicy otrzymane dane dostępowe oraz ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki działań tych osób na platformie.
 4. Usługodawca w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony danych Użytkowników, stosuje zasady szczegółowo określone w Polityce prywatności.


§9.
Warunki korzystania z platformy

 1. Korzystać z platformy mogą wyłącznie zarejestrowani użytkownicy.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania warunków bezpieczeństwa zawartych w § 4 i 8 regulaminu.
 3. Użytkownik może korzystać z platformy tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, tylko na jednym urządzeniu w tym samym czasie, na następujących polach eksploatacji: indywidualnego wyświetlania, z zastrzeżeniem wyłączenia możliwości użyczania, najmu i innych form udostępniania struktury osobom trzecim.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do nie kopiowania struktur oraz dekompilacji kodu programów platformy.
 5. W przypadku niezastosowania się użytkownika do Regulaminu Platformy, CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa ma prawo wykluczenia go z grona użytkowników platformy.


§10.
Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników Centrum Kształcenia Online zbierane są i przetwarzane zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, na podstawie wyrażonych przez Użytkowników zgód, w zakresie wymaganym do stworzenia kont dla Użytkowników na platformie Centrum Kształcenia Online, ich administrowania i kontaktu z Użytkownikami.
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności Centrum Kształcenia Online.


§11.
Treść kursu i prawa autorskie

 1. Materiały udostępniane przez Usługodawcę w ramach płatnych kursów mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby posiadające opłacony abonament na korzystanie z danego kursu.
 2. Prawem autorskim chronione są także autorskie grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy, jak również szata graficzna platformy oraz wybór i układ prezentowanych treści.
 3. Osoby posiadające opłacony abonament mogą drukować wybrane materiały z serwisu do użytku osobistego, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.
 4. W przypadku chęci wykorzystania poza platformą materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji oferowanych treści, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, programów nauczania oraz usuwania niektórych elementów.


§12.
Blokada dostępu

 1. CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa zastrzega sobie prawo czasowego zablokowania użytkownikowi dostępu do platformy z następujących przyczyn:
  1. nie przestrzegania warunków Regulaminu przez użytkownika;
  2. zaistnienia podejrzenia o korzystanie z platformy przez inne osoby podające parametry dostępu przyznane użytkownikowi;
  3. zaistnienia podejrzenia o wykorzystywaniu informacji zawartych na platformie w celach nieuczciwej konkurencji, a w szczególności kopiowania bądź rekompilowania struktury oprogramowania platformy.
 2. Odblokowanie dostępu może nastąpić wyłącznie po wyjaśnieniu przyczyny zablokowania. Odblokowanie dostępu wymaga akceptacji administratora.
 3. Jeżeli przyczyna zablokowania nie będzie wyjaśniona na drodze wzajemnych ustaleń między CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa w ciągu 7 dni roboczych od momentu zablokowania dostępu, CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa może żądać wykluczenia użytkownika z platformy.


§13.
Reklamacje

 1. CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa zobowiązuje się dokładać wszelkich starań dla stałego, ciągłego i bezawaryjnego udostępniania platformy, jednak zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności do platformy spowodowanego koniecznością naprawy uszkodzeń technicznych. Jednocześnie CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa zobowiązuje się, by przerwa trwała jak najkrócej, a w przypadku przekroczenia 3h do przedłużenia szkolenia/kursu o czas niedostępności do platformy.
 2. Użytkownikowi nie przysługuje wobec CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa prawo żądania odszkodowania lub innej rekompensaty za przerwy w działaniu platformy.
 3. W przypadku zauważenia niewłaściwego działania platformy, użytkownik powinien powiadomić o tym fakcie administratora platformy. Użytkownik może złożyć także pisemną reklamację na działanie platformy e-learningowej Centrum Kształcenia Online. CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa w terminie 7 dni odniesie się do złożonej reklamacji i jej zarzutów.
 4. CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu platformy nie wynikające z jego winy, w szczególności za utrudnienia zewnętrzne takie jak przerwy w działaniu sieci szkieletowej czy węzłów dostępowych.
 5. CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa gromadzi zapisy związane z dostępem do platformy i aktywności użytkownika, a w szczególności daty i godziny połączeń oraz numery IP z jakich były dokonywane połączenia.


§14.
Postanowienia końcowe

 1. Aktualna treść Regulaminu umieszczona jest na platformie Centrum Kształcenia Online
 2. O każdej zmianie niniejszego Regulaminu CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa powiadamia użytkownika bezzwłocznie, za pośrednictwem platformy przy najbliższym logowaniu.
 3. Odmowa przyjęcia zmian w Regulaminie oznacza rezygnację użytkownika z korzystania z platformy. Wpłacone środki podlegają zwrotowi proporcjonalnie do wykonania usługi płatnej.
 4. Dodatkową pomoc, informacje o działaniu platformy użytkownik może uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej u administratora platformy. Wszelkie uwagi i zgłoszenia w sprawach dotyczących naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres kontakt@cko.edu.pl.
 5. CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa zobowiązuje się do zachowania tajemnicy danych osobowych użytkownika.
 6. Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie i sąd polski.Правила платформи
Центр Онлайн Навчання


Правила включають принципи і умови користування платформою дистанційного навчання Центру Онлайн Навчання.


§1.
Загальні та початкові положення

Власником сервісу є фірма «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa», з місцеположенням в Битомі (41-902 Битом, Польща), вул. Дворцова 25, NIP [податковий ідентифікаційний номер]: 6263043530, REGON [ідентифікатор в реєстрі підприємств]: 000910485.

 1. В правилах користування платформою дистанційного навчання Центру Онлайн Навчання (званих далі «Правилами») описані правила і умови користування інформаційною системою (званою далі «Платформою») Центру Онлайн Навчання, а особливо правила дотримання безпеки та умов користування.
 2. Користуючись Центром Онлайн Навчання, Ви погоджуєтесь з Правилами та Політикою конфіденційності, яка є невід’ємною частиною Правил, які знаходяться на сайті:
  1. https://www.cko.edu.pl/regulamin/
  2. https://www.cko.edu.pl/polityka-prywatnosci/
  3. https://www.kursy.cko.edu.pl/admin/tool/policy/viewall.php#policy-38
  4. https://www.kursy.cko.edu.pl/admin/tool/policy/viewall.php#policy-39
 3. Користуючись Центром Онлайн Навчання, Ви також підтверджуєте, що Ви повнолітні, а якщо Вам ще не виповнилося 18 років, що у Вас є згода правного опікуна або одного з батьків, який несе відповідальність за дотримування даних Правил. Послуга не призначена для дітей віком до 13 років.
 4. Правила стосуються користування платформою, а вжиті в них терміни означають:
  1. користувач – фізична особа, яка має повну правоздатність або яка має обмежену правоздатність і користується платформою за згодою опікуна або одного з батьків, що користується платформою і активувала свій аккаунт, або яка користується платформою без входу в аккаунт. Користувачами Центру Онлайн Навчання можуть також бути: Постачальник послуг та особи вказані Постачальником послуг, чиї обов’язки пов’язані з обслуговуванням Центру Онлайн Навчання.
  2. постачальник послуг – він же власник сервісу «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa».
  3. аккаунт Користувача – збір даних пов’язаних з Користувачем (з різними ролями в доступі), таких як ім’я, прізвище, адреса ел. пошта і т. п. Ці дані зберігаються виключно для комунікації під час ведення навчальних та інформаційних дій.
  4. права – обсяг дій, які може виконувати Користувач на платформі.
  5. дані для доступу – назва (логін) і пароль Користувача вповноваженого до користування платформою; Постачальник послуг пояснює, що пароль Користувача зберігається в його реєстрах в зашифрованій формі, а тому його знає тільки Користувач;
  6. сервісні послуги – послуги пов’язані з технічною допомогою для Користувачів, утворенням копій безпеки та аваріями платформи;
  7. платна послуга – навчання професійної німецької мови у вибраному Користувачем обсязі і на вибраному рівні знання мови, при використанні методів і техніки дистанційного навчання та напр. пересилання відео, письмових, вербальних та тестових завдань.
  8. безплатна послуга – доступ до обмеженої в функціях і змісті версії платформи – www.kursy.cko.edu.pl, на якій розміщено безплатні матеріали.
 5. Платформа працює виключно через мережу Інтернет і є доступною для Користувача без обмежень, безперервно 24 год./добу, 7 днів на тиждень.
 6. Щоб користуватися платформою, Користувач повинен мати активну адресу ел. пошти.
 7. Щоб використовувати ресурси Центру Онлайн Навчання, необхідно прийняти Правила платформи.
 8. Власник системи залишає за собою право видалення аккаунтів Користувачів, створених на платформі для дистанційного навчання Центру Онлайн Навчання разом із їхнім вмістом, які не були активними більше 6-ти місяців, тобто аккаунтів, в які Користувач не ввійшов протягом вищевказаного часу. Вищеописані дії регулює § 3 абзац 5 Правил.


§2.
Технічні вимоги

 1. Користування платформою вимагає відповідно налаштованого комп’ютера підключеного до мережі Інтернет. Користування більшістю функцій можливе за допомогою сумісних мобільних пристроїв.
 2. Матеріали додані на платформу тестуються для популярних інтернет-браузерів: Firefox 5, Chrome 13, Opera 11 або для новіших версій кожного з них.
 3. Користування платформою вимагає відповідних налаштувань інтернет-браузерів, тобто включене обслуговування cookies, JavaScript.
 4. Користувач зобов’язаний перевірити технічні можливості приладу перед покупкою абонементу. Постачальник послуг не несе відповідальності за труднощі, або неможливість користування послугою в результаті неправильних налаштувань програмного забезпечення або приладу Користувача, або в результаті проблем з приладом або з інтернет-сполученням Користувача.


§3.
Послуги

 1. Доступ до платформи дистанційного навчання дає Користувачеві можливість використовувати основні безплатні ресурси на платформі та можливість користування платною послугою. До послуги відноситься курс професійної німецької мови у вибраному Користувачем обсязі, який включає в себе висилання Користувачеві авторського контенту курсу, текстових словесних і тестових завдань при використанні методів і техніки дистанційного навчання (далі курс).
 2. Після входу на платформу для вивчення іноземної мови www.cko.edu.pl, Користувач отримує можливість покупки одного 6 запропонованих Постачальником послуг платних пакетів, які містять тематичні матеріали для вивчення німецької професійної мови для опікунів (4 пакети) та водіїв (2 пакети).
  1. Пакет «дистанційний» та пакет «пакет дистанційний з розмовами» для опікунів на двох рівнях знання мови, тобто на початковому і на вищому рівнях (далі «Платна послуга»),
  2. Пакет «дистанційний» та пакет «пакет дистанційний з розмовами» для водіїв, на початковому рівні (далі «Платна послуга»).
 3. Курси в Центрі Дистанційної Освіти поділені на етапи присвоювання знань Користувачем. Користувач має право користуватися ресурсами Центру Онлайн Навчання, якщо вони призначені для аккаунту, яким користується Користувач.
 4. Компанія «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa» зареєстрована в Реєстрі Навчальних Закладів (RIS), а курс закінчиться отриманням сертифікату після зарахування кінцевого екзамену.
 5. Власник системи залишає за собою право переривання надання Користувачеві доступу до Послуги шляхом видалення аккаунта Користувача разом із цілим її вмістом, якщо протягом 6-ти місяців Користувач не заходив в аккаунт створений для цієї Послуги. Перед видаленням аккаунта Користувач отримає на електронну пошту інформацію про закінчення доступу до Послуги від Власника системи.


§4.
Доступ до курсів

 1. Створення аккаунта на платформі www.kursy.cko.edu.pl безплатне. Створюючи новий аккаунт, Користувач отримує доступ до обмеженої в функціях версії платформи.
 2. Включення доступу до Платної послуги (активування пакету) відбувається шляхом вибору відповідного курсу та проведення оплати за нього у сумі згідно з цінником (https://www.cko.edu.pl/cennik/), в момент отримання підтвердження про зарахування коштів від посередника платежів на рахунку.
 3. Одноразові платежі обслуговує Przelewy 24 – PayPro SA, вул. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, податковий ідентифікаційний номер NIP 779-236-98-87, номер в реєстрі підприємств REGON 301345068.
 4. Виконання платежу за платну послугу розуміється, як укладення договору на обмежений строк, що відповідає часу оплаченого доступу до вибраної платної послуги (абонементу).
 5. Строк договору починає тривати від дня активування доступу до платної послуги.
 6. Після закінчення оплаченого терміну абонементу доступ до вмісту оплаченого курсу буде заблоковано. Користувач не має обов’язку продовження абонементу на наступний термін, ані пересилання до постачальника послуг інформації про відмову від дальшого користування курсом, натомість має право купити наступний абонемент.
 7. Користувач може в будь-який момент перестати користуватись Послугами «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa» і видалити створений аккаунт, висилаючи повідомлення на адресу kontakt@cko.edu.pl або лист на адресу Постачальника послуг.
 8. Щоб отримати рахунок-фактуру за придбані послуги, необхідно звернутися до Постачальника послуг та надати дані, потрібні для виставлення рахунку-фактури (ім’я, адреса покупця, податковий ідентифікаційний номер NIP).


§5.
Опис послуги – пакет «дистанційний»

 1. В рамках платної послуги Пакет «дистанційний», Постачальник послуг зобов’язаний надати Користувачеві цілодобовий доступ до підготовлених авторських лекційних матеріалів, які проводитимуться в дистанційній формі навчання.
 2. В залежності від купленої Користувачем версії пакету, покупка платної послуги дає Користувачеві право доступу до тематичного вмісту курсу для вивчення професійної німецької мови для опікунів або водіїв на початковому або вищому рівні.
 3. Оплата гарантує Користувачеві отримання двомісячного цілодобового доступу до матеріалів описаних в пункті 1, який буде рахуватися від дня отримання Користувачем доступу до призначеного для нього вмісту платформи - www.kursy.cko.edu.pl.
 4. Постачальник послуг заявляє, що поверне витрати на доступ до пакету «дистанційний» для опікунів на кожному запропонованому рівні навчання (зобов'язання це не стосується пакету «дистанційний» для водіїв) Користувачам, які протягом року укладуть та належним чином виконають договір про надання послуг з будь-якою компанією з групи A&J Partners мінімум на 1 місяць. Оплата буде повернена на звернення Користувача, шляхом дорахування до заробітної плати суми, зазначеної в договорі.
 5. Постачальник послуг заявляє, що компанії групи A&J Partners не мають обов’язку укладення з Користувачем договору про постачання послуг опікуна, про яку йдеться в § 5 пункт 4 правил, якщо верифікація його кандидатури не гарантуватиме належного постачання послуг опікуна. Якщо договір не буде укладено, Постачальник може відмовити у поверненні оплати за курс відповідно до § 5 пункт 4 правил.


§6.
Опис послуги – пакет «дистанційний з розмовами»

 1. В рамках платної послуги Пакет «дистанційний з розмовами», Постачальник послуг зобов’язаний надати Користувачеві доступ до тематичного вмісту курсу для вивчення професійної німецької мови для опікунів або водіїв на початковому або вищому рівні, що надаються в рамкам пакету «дистанційний» на вибраному Користувачем рівні знання мови та провести 10 годин розмов в групах на вибраному Користувачем рівні знання мови.
 2. Оплата гарантує Користувачеві отримання двомісячного доступу до вибраного пакету, який буде рахуватися від дня отримання Користувачем доступу до призначеного для нього вмісту платформи – www.kursy.cko.edu.pl та можливість участі протягом цього часу в розмовах, які буде заплановано Постачальником послуг в Розкладі, я також можливість користуватися матеріалами курсу впродовж наступних 30 днів після його закінчення.
 3. Постачальний послуг публікує для Користувача Розклад розмов на платформі – www.kursy.cko.edu.pl. Користувачі записуються на вибрані розмови, із застереженням, що кількість місць обмежена. Користувач не отримує повернення коштів за Послугу, якщо взагалі або частково не брав участі в розмовах запланованих в Розкладі.
 4. Курс закінчується отриманням сертифікату, після проходження кінцевого тесту.
 5. Постачальник послуг заявляє, що поверне витрати на доступ до пакету «дистанційний з розмовами» для опікунів на кожному запропонованому рівні навчання (зобов'язання це не стосується пакету «дистанційний з розмовами» для водіїв) Користувачам, які протягом року укладуть та належним чином виконають договір про надання послуг з будь-якою компанією з групи A&J Partners мінімум на 2 місяці. Оплата буде повернена на звернення Користувача, шляхом дорахування до заробітної плати суми, зазначеної в  договорі).
 6. Постачальник послуг заявляє, що компанії групи A&J Partners не мають обов’язку укладення з Користувачем договору про постачання послуг опікуна, про яку йдеться в § 6 пункт 5 правил, якщо верифікація його кандидатури не гарантуватиме належного постачання послуг опікуна. Якщо договір не буде укладено, Постачальник може відмовити у поверненні оплати за курс відповідно до § 6 пункт 5 правил.
 7. Після закінчення курсу Постачальник послуг гарантує Користувачам, з якими у нього є актуально укладені договори, можливість верифікації знання професійної німецької мови.
 8. Постачальник послуг заявляє, що в рамках пакету «дистанційний з розмовами» у нього є право відкликання лекцій по важливих причинах (напр. раптова хвороба лектора), Користувачеві прислуговує право безплатного відпрацювання розмов у кількості, що відповідає кількості розмов, які не відбулися з приводу описаних вище причин.


§7.
Припинення договору

 1. Згідно зі ст. 27 закону з 30 травня 2014 р. про права споживача (вісник законів Dz.U. з 2019 р. поз. 134 ), Користувач який підписав договір дистанційно, може впродовж 14 днів його припинити, не подаючи причини і без втрати коштів.
 2. Тривання терміну для припинення договору розпочинається днем отримання Користувачем доступу до послуг.
 3. Щоб скористатись правом припинення договору, Користувач повинен повідомити Постачальника послуг про своє рішення про припинення договору в формі однозначної заяви про припинення договору.
 4. Для припинення договору в терміні для припинення договору, достатньо вислати заяву перед закінченням тривання терміну для припинення договору.
 5. Постачальник послуг надає можливість написання заяви про припинення договору в електронній формі, висилаючи скан заяви на електронну пошту: kontakt@cko.edu.pl. Заяву про припинення договору також можна вислати традиційною поштою (листом) на адресу: «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa», вул. Дворцова 25, 41-902 Битом з пропонованим дописом: «припинення договору». Сервіс негайно висилає Замовникові підтвердження про отримання заяви про припинення договору по ел. пошті.
 6. Постачальник послуг негайно, не пізніше ніж в терміні 14 днів від дня отримання заяви Користувача про припинення договору та послуги, повертає Постачальникові послуг всі платежі, які він виконав, на рахунок вказаний Користувачем.
 7. Користувач отримує повернення ціни за курс в розмірі пропорціональному до відбутого курсу перед внесенням заяви про припинення договору.


§8.
Умови безпеки

 1. Адміністратор вишле підтвердження можливості користування платформою на вказану Користувачем адресу ел. пошти. Після першої авторизації Користувач може отримати прохання про змінення особистого паролю.
 2. Пароль Користувача зберігається в базі даних неможливим для перегляду способом. Якщо Користувач забуде пароль, його самостійне отримання відбувається на підставі логіну або електронної пошти. На запит Користувача, система платформи висилає на електронну пошту повідомлення з посиланням до відновлення паролю і вимагає змінити пароль підчас авторизації.
 3. Користувач зобов’язаний не пред’являти третім особам, берегти і тримати в таємниці отримані дані доступу і нести повну відповідальність за всі наслідки дій цих осіб на платформі.
 4. Щоб забезпечити найвищий рівень безпеки і захисту персональних даних Користувача, Замовник дотримується правил, які детально описані в Політиці конфіденційності.


§9.
Умови користування платформою

 1. Користуватись платформою можуть виключно зареєстровані користувачі.
 2. Користувач зобов’язується дотримуватися умов безпеки описаних в § 4 і 8 правил.
 3. Користувач може користуватись платформою тільки за призначенням, тільки на одному приладі одночасно, в нижче вказаних областях діяльності: індивідуальний перегляд без можливості позики, оренди і інших форм переказу структури третім особам.
 4. Користувач зобов’язується не копіювати структури та не декомпілювати код програм платформи.
 5. В разі не дотримування Правил Платформи, «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa» має право виключити Користувача з грона користувачів платформи.


§10.
Захист персональних даних

 1. Персональні дані Користувачів Центру Онлайн Навчання збираються і обробляються згідно з розпорядженням про захист персональних даних, на підставі виражених Користувачами згод, в обсязі, що необхідний для створення аккаунтів для Користувачів на платформі Центру Онлайн Навчання, їх адміністрації і контакту з Користувачами.
 2. Інформація щодо обробки персональних даних доступна в політиці конфіденційності Центру Онлайн Навчання.


§11.
Вміст курсу і авторські права

 1. Матеріалами, які надає Постачальник послуг в рамках платних курсів, можуть користуватися виключно особи, які мають оплачений абонемент на користування конкретним курсом.
 2. Авторськими правами також захищені зображення, фотографії, звуки, відео, як і графічний дизайн платформи, вибір і розташування презентованого вмісту.
 3. Особи, які мають оплачений абонемент, можуть друкувати вибрані матеріали з системи для особистого користування, без права на їх подальше розповсюдження.
 4. В разі бажання використання поза платформою матеріалів, до яких Постачальник послуг має авторські права, необхідно отримати письмову згоду Постачальника послуг.
 5. Ми залишаємо за собою право періодичного оновлення пропонованого вмісту, а також модифікації вмісту уроків, програм навчання та видалення деяких елементів.


§12.
Блокування доступу

 1. «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa» залишає за собою право періодичного заблокування Користувачеві доступу до платформи з нижче вказаних причин:
  1. Користувач не дотримується Правил;
  2. виникли підозри про користування платформою іншими особами, які подають параметри доступу надані Користувачеві;
  3. виникли підозри про використання інформації заміщених на платформі з метою нечесної конкуренції, а особливо копіювання або повторної компіляції структури програмного забезпечення платформи.
 2. Розблокування доступу може відбутись тільки після встановлення причини заблокування. Для розблокування доступу необхідно отримати згоду адміністратора.
 3. Якщо причина заблокування не буде встановлена шляхом взаємних рішень між «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa» протягом 7 робочих днів від моменту заблокування доступу, «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa» може вимагати видалення Користувача з платформи.


§13.
Скарги

 1. «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa» зобов’язується робити все, що в її силах, для постійної, стабільної і безаварійної роботи платформи, але залишає за собою право до тимчасового припинення доступу до платформи спричиненого необхідністю вирішення технічних проблем. Водночас «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa» зобов’язується, що зробить все можливе, щоб перерва була як найкоротшою, а в разі перевищення тривання відсутності доступу на 3 год. і більше, продовжить навчання/курс на час відсутності доступу до платформи.
 2. Користувач не має права вимагати від «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa» відшкодування або іншої компенсації за перерви в роботі платформи.
 3. В разі спостереження неправильної роботи платформи, Користувач повинен повідомити про це адміністратора платформи. Користувач може також подати письмову скаргу щодо роботи платформи дистанційного навчання «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa». «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa» розгляне скаргу і відповість на неї протягом 7 робочих днів.
 4. «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa» не несе відповідальності за перерви в роботі платформи, які не виникають з її провини, особливо за зовнішні труднощі, такі як перерви в роботі магістральної мережі чи вузлів доступу.
 5. «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa» згромаджує записи пов’язані з доступом до платформи і активністю Користувача, а особливо дати і години підключень та номери IP, з яких були здійснені підключення.


§14.
Прикінцеві положення

 1. Даний вміст Правил знаходиться на платформі Центру Онлайн Навчання.
 2. Про кожну зміну даних Правил «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa» повідомить Користувача негайно, за посередництвом платформи підчас найближчої авторизації.
 3. Відмова від прийняття змін в Правилах означає, що Користувач закінчує користування платформою. Заплачені кошти підлягають поверненню пропорційно до виконання платних послуг.
 4. Додаткову допомогу, інформацію про роботу платформи Користувач може отримати за посередництвом електронної пошти від адміністратора платформи. Всі зауваження і пропозиції в справах, які стосуються порушень даних правил, необхідно висилати на адресу kontakt@cko.edu.pl.
 5. «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa» зобов’язується зберігати особисті дані Користувача в таємниці.
 6. Для всіх правових відносин, які виникають з даних Правил, відповідним є польський закон і польський суд.