Lista aktywnych polityk

Nazwa Typ Zgoda użytkownika
Klauzula zgody dla członków Centrum Kształcenia Online | Вираження згоди членів Академії Опікунок Polityka strony Uwierzytelnieni użytkownicy
Klauzula zgody marketingowej | Вираження згоди на маркетинг Polityka strony Uwierzytelnieni użytkownicy
Polityka prywatności Polityka prywatności Wszyscy użytkownicy
Regulamin platformy Centrum Kształcenia Online Polityka strony Uwierzytelnieni użytkownicy

Podsumowanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie, w związku z korzystaniem przeze mnie z usług platformy edukacyjnej Centrum Kształcenia Online, w celu nauki online (zdalnej) oraz kontaktu (telefonicznego, sms, mailowego, pocztą tradycyjną) z administratorem w sprawach związanych z właściwym użytkowaniem platformy.


Я даю згоду на обробку моїх персональних даних поданих мною, у зв’язку з користуванням службами навчальної латформи Центр Дистанційної Освіти, з ціллю навчання онлайн (на відстань) і контакту (телефонного, SMS, за допомогою електронної або  радиційної пошти) з адміністратором в справах пов’язаних з правильним користуванням платформою.

Pełna polityka

 


Podsumowanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie w celu przedstawiania w formie mailowej lub telefonicznej nowości w platformie edukacyjnej, subskrypcji newslettera, możliwości uczestnictwa w konkursach, udziału w ankietach, otrzymywania ofert marketingowych, ofert pracy, aktualnie trwających premii, bonusów.


Я даю згоду на обробку моїх персональних даних з ціллю представлення в електронній або телефонній формі новинок на навчальній платформі, підписки на розсилку, можливості участі у конкурсах, участі в анкетах, отримування маркетингових пропозицій, пропозицій роботи, актуальних триваючих премій, бонусів.

Pełna polityka

 


Pełna polityka

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności dla Platformy e-learningowej Centrum Kształcenia Online

Niniejsza polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu, do czego są one przez Nas wykorzystywane.

I. Dane Administratora Danych Osobowych
Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest A&J Partners Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Dworcowej 25, 41-902 Bytom, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493588 i posługująca się numerem NIP 6263014209, zwana dalej „A&J Partners Sp. z o.o.”. Kontakt z A&J Partners sp. z o.o. w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@ajpartners.pl.

II. Inspektor Ochrony Danych
A&J Partners Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych — aktualnie jest to pani Aleksandra Ciesielska — która chętnie pomoże Panu/Pani we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod@ajpartners.pl.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Twoje dane mogą być przetwarzane, w szczególności celem:

 1. wykonania umowy lub działań podjętych przed zawarciem umowy o korzystanie z naszych usług tj. nauczania języka niemieckiego branżowego dotyczącego opieki nad osobami starszymi poprzez udostępnienie autorskich treści kursu za pośrednictwem Platformy e-learningowej Centrum Kształcenia Online,
 2. zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi np. by spełnić wymogi ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych.

A&J Partners sp. z o.o. przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

W celu nauczania języka niemieckiego branżowego (kurs językowy) za pośrednictwem Platformy e-learningowej Centrum Kształcenia Online przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 1. Imię i nazwisko,
 2. numer PESEL,
 3. adres e-mailowy
 4. wszystkie typy komunikacji z Tobą
 5. udział w naszych wydarzeniach takich jak, kursy, szkolenia, warsztaty, spotkania itp.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Przetwarzamy Twoje dane w zakresie, który jest niezbędny do realizacji jednego lub większej liczby celów.

IV. Cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach użytkowników podczas korzystania ze stron internetowych lub aplikacji. Cookies wykorzystywane są przede wszystkim do utrzymania sesji i do zapewnienia przyjaznego korzystania z platformy językowej.

Używamy cookies w celu:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

Platformy językowej Centrum Kształcenia Online korzysta z następujących kategorii cookies i technologii:

 1. Cookies stałe (persistent cookies) – ten rodzaj cookies jest przechowywany w przeglądarce Twojego urządzenia i wykorzystywany zawsze, gdy odwiedzasz nasz Serwis. Pomaga nam zapamiętywać Twoje ustawienia i preferencje, po to by uczynić Twoją kolejną wizytę w naszym Serwisie wygodniejszą. Na przykład, dzięki cookies nie będziesz zmuszony do ponownego logowania. Podczas kolejnej wizyty będziemy również pamiętać o Twoich preferencjach językowych.
 2. Cookies tymczasowe (session cookies) – cookies tymczasowe pozostają w archiwum cookies w Twojej przeglądarce do czasu, gdy nie opuścisz naszego Serwisu. Informacje, które otrzymujemy dzięki wykorzystywaniu tego rodzaju cookies pomagają nam analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz umożliwiają łatwiejsze poruszanie się po Serwisie.

Platforma nie wykorzystuje technologii:

 1. sygnalizatorów www (ang. web beacons), które stanowią małe elementy graficzne (zwane także jako „piksele śledzące” albo „czyste GIF-y”);
 2. odnośników do innych stron internetowych lub aplikacji;
 3. wtyczek (plug-ins) i plików cookies podmiotów trzecich.

Przeglądarka internetowa Użytkownika winna zapewnić informacje na temat tego w jaki sposób możesz odrzucić, usunąć lub zablokować cookies. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji przeglądarki internetowej z której korzysta Użytkownik.

W ramach wyżej wskazanych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Uwaga, w przypadku zablokowania cookies wykorzystywanych przez Platformę Centrum Kształcenia Online Użytkownik może utracić dostęp do wszystkich lub niektórych świadczonych przez nas usług.

V. Cofnięcie zgody

W każdym czasie masz prawo dostępu do danych osobowych oraz możliwości ich aktualizacji i zmiany.

 1. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do wycofania zgody.
 2. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy (niezbędne w celu świadczenia usługi) masz prawo do przenoszenia danych osobowych.
 3. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila do Inspektora Ochrony Danych na adres iod@ajpartners.pl.
 4. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

VI. Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z Platformy językowej „Centrum Kształcenia Online”,
 2. Aby uzyskać dostęp do kursu i korzystać z zajęć języka branżowego oferowanego na Platformie językowej „Centrum Kształcenia Online”, konieczne jest podanie imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu mailowego — bez tego nie jesteśmy w stanie zawrzeć i wykonać umowę o udostępnienie kursu językowego online o charakterze branżowym.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

VIII. Odbiorcy danych osobowych

 1. W swojej działalności nie korzystamy z pomocy innych podmiotów i nie przekazujemy Twoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym.
 2. Twoje dane są udostępniane uprawnionym pracownikom A&J Partners Sp. z o.o.
 3. Jednakże może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

IX. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

X. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone tj.:
  1. w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę,
  2. w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 6 lat), w przypadku okresu 6-letniego jest on zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego wydłużany do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6 lat biegu terminu – np. jeśli 6 lat biegu terminu upływa 1 maja danego roku, to termin przedawnienia wydłużany jest do 31 grudnia tego roku). Początek biegu terminu liczony jest od dnia wymagalności roszczenia,
  3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu,
  4. w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

XI. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. przenoszenia danych osobowych.
 2. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w  sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w  punkcie III) w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
  1. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
  2. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez wysłanie maila do Inspektora Ochrony Danych na adres iod@ajpartners.pl

XII. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona poprzez platformę Centrum Kształcenia Online.
 3. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 31.10.2019 r., z późniejszymi zmianami.
ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Політика конфіденційності для платформи електронного навчання Центр Дистанційної Освіти

Дана політика конфіденційності – це допомога у розумінні, які дані ми збираємо, з якою метою і для чого ми їх використовуємо.

I. Дані Адміністратора Персональних Даних 
Інформуємо, що адміністратором Ваших персональних даних є A&J Partners Sp. z o.o., з місцеположенням вул. Дворцова 25, 41-902 Битом, вписана до Державного Судового Реєстру під номером KRS 0000493588, і використовує номер NIP 6263014209, звана далі „A&J Partners Sp. z o.o.”. Контакт з A&J Partners sp. z o.o. в справі захисту персональних даних можливий на адресу ел. пошти: iod@ajpartners.pl.

II. Інспектор Захисту Даних
A&J Partners Sp. z o.o. визначила Інспектора Захисту Даних – на даний момент це Александра Чіелска – яка охоче допоможе Вам в усіх аспектах пов’язаних з захистом персональних даних, особливо відповість па всі питання пов’язані з обробкою Ваших персональних даних. Контакт з Інспектором можливий на адресу ел. пошти: iod@ajpartners.pl

III. Цілі і підстави обробки персональних даних
Ваші дані можут ь оброблятися, особливо з метою:

 1. виконання договору або дій розпочатих перед укладенням договору про користування нашими послугами, тобто навчання професійної німецької мови вживаної в опіці над старшими особами, при висилці авторського вмісту курсу за посередництвом Платформи електронного навчання Центр Дистанційної Освіти,
 2. запевнення згідності з усіма юридичними обов’язками, напр. щоб виконати вимагання закону про бухгалтерський облік або податкові закони.

A&J Partners sp. z o.o. обробляє Ваші дані з різною метою, але завжди згідно з законом. Нижче Ви знайдете зазначені цілі обробки персональних даних разом з юридичними підставами.

З метою навчання професійної німецької мови (мовний курс) за посередництвом Платформи електронного навчання Центр Дистанційної Освіти ми обробляємо такі дані:

 1. ім’я і прізвище
 2. номер PESEL,
 3. адреса ел. пошти
 4. всі типи комунікації з Вами
 5. участь в усіх наших подіях, таких як: курси, навчання, майстер-класи, зустрічі і т. п.

подання даних завжди добровільне. Ми обробляємо Ваші дані настільки, наскільки це потрібно, щоб зреалізувати одну або більше цілей.

IV. Cookies
Cookies – це невеликі текстові файли, які зберігаються в приладах користувачів під час користування сайтами або програмами. Cookies перед усім вживаються до утримання сесії і щоб забезпечити приємне і правильне користування мовною платформою.

Ми вживаємо cookies з метою:

 1. утворення статистик, які допомагають зрозуміти, як Користувачі Сервісу користуються сайтами, що дозволяє покращувати їх структуру і вміст;
 2. утримування сесії Користувача Сервісу (після авторизації), дякуючи якій Користувач не мусить на кожному підсайті Сервісу знову вписувати логін і пароль;

Мовна платформа Центр Дистанційної Освіти використовує наступні категорії cookies і технології:

 1. Постійні сookies (persistent cookies) – цей тип cookies переховується в браузері Вашого приладу і використовується завжди, коли Ви відвідуєте наш Сервіс. Вони допомагають нам запам’ятовувати Ваші налаштування і вподобання, щоб зробити Ваш наступний візит на нашому сервісі зручнішим. На приклад, дякуючи cookies Ви не будете змушені до повторної авторизації. Під час наступного візиту ми будемо також пам’ятати про Ваші мовні вподобання.
 2. Тимчасові сookies (session cookies) – тимчасові cookies залишаються в архіві cookies у Вашому браузері поки Ви не покинете наш Сервіс. Інформації, які ми отримуємо дякуючи використовуванню цього типу cookies, допомагають нам аналізувати трафік, дозволяють на ідентифікацію і розв’язку технічних проблем та дозволяють на легше пересування по Сервісі.

Платформа не використовує технологій:

 1. сигналізаторів www (ang. web beacons), які являються малими графічними елементами (звані також „трекінгом пікселів” або „чисті GIF”);
 2. посилань на інші сайти або програми;
 3. плагінів (plug-ins) і файлів cookies третіх осіб.

Браузер Користувача повинен запевнити інформацію на рахунок того як Ви можете відкинути, видалити або заблокувати cookies. Деталі знаходяться в документації браузера, яким користується Користувач.

Опираючись на вище вказані дії, Ми не обробляємо даних в порозумінні з GDPR.

Увага – в разі заблокування cookies використовуваних Платформою Центр Дистанційної Освіти, Користувач може втратити доступ до всіх або деяких пропонованих нами послуг.

V. Відмова згоди
Ви завжди маєте право доступу до персональних даних та можливість їх оновлення і зміни.

 1. Якщо Ваші дані обробляються на підставі згоди, Ви маєте право до відмови згоди.
 2. Якщо Ваші дані обробляються на підставі згоди або з метою реалізації договору (необхідні з метою надання послуги), то Ви маєте право перенесення персональних даних.
 3. Якщо Ви б хотіли відмовити в наданні згоди на обробку персональних даних, то достатньо вислати повідомлення на ел. пошту до Інспектора Захисту Даних на адресу iod@ajpartners.pl.
 4. Якщо обробка Ваших персональних даних відбувалась на підставі згоди, то її відмова не вчиняє обробки персональних даних до цього моменту нелегальною. Іншими словами, до часу відмови згоди Ми маємо право обробляти Ваші персональні дані і її відмова не впливає на згідність з законом попередньої обробки.

VI. Вимоги подання персональних даних

 1. Подання будь-яких персональних даних є добровільне і залежить від Вашого рішення. Але в деяких випадках подання конкретних персональних даних необхідне, щоб виправдати Ваші очікування стосовно користування мовною Платформою „Центр Дистанційної Освіти”.
 2. Щоб отримати доступ до курсу і користуватись заняттями професійної мови пропонованої на мовній Платформі „Центр Дистанційної Освіти”, необхідно подати ім’я і прізвище, номер PESEL, ел. пошту — без цього Ми не можемо укласти і виконати договір про надання мовного курсу онлайн професійного характеру.

VII. Автоматизоване приймання рішень і профілювання
Інформуємо, що Ми не здійснюємо автоматичного приймання рішень, опираючись в цьому на профілювання.

VIII. Отримувачі персональних даних

 1. В своїй діяльності Ми не використовуємо допомоги інших осіб і не передаємо Ваших персональних даних особам ззовні.
 2. Ваші дані висилаються вповноваженим працівникам A&J Partners Sp. z o.o.
 3. Однак може статись, що напр. на підставі відповідного закону або рішення відповідного органу, Ми будемо змушені передати Ваші персональні дані іншим особам, публічним чи приватним. Тому Нам неймовірно тяжко передбачити, хто може зголоситись з вимогою надання персональних даних. Проте Ми запевняємо, що кожен випадок вимоги про надання персональних даних Ми аналізуємо дуже старанно і дуже ретельно, щоб випадково не передати інформації невповноваженій особі.

IX. Передавання персональних даних до третіх країн
Інформуємо, що Ваші персональні дані не будуть передаватись поза Європейську Економічну Зону.

X. Термін обробки персональних даних

 1. Ваші персональні дані оброблятимуться до часу існування підстави для їх обробки. Згідно з діючими законами, Ми не обробляємо Ваших персональних даних протягом невизначеного терміну, але протягом часу, який необхідний для досягнення визначеної мети. Після цього терміну Ваші персональні дані будуть невідворотно видалені або знищені тобто:
  1. в разі надання Вами згоди до моменту її відмови, обмеження або інших дій з Вашого боку обмежуючих цю згоду,
  2. в разі необхідності даних до виконання угоди, протягом часу її виконання і до моменту закінчення строку позовної давності, що виникає з цього договору (3 роки або 6 років), а у випадку 6-річного строку, він є згідний з ст. 118 цивільного кодексу продовжуваний до кінця календарного року, в якому минає 6 років тривання строку – напр. якщо 6 років тривання строку минає 1 травня даного року, то строк давності продовжуваний до 31 грудня цього року). Строк позовної давності починається з моменту пред'явлення вимоги,
  3. в разі, коли підставою обробки даних є обґрунтований інтерес адміністратора, до часу надання Вами ефективного спротиву,
  4. в податкових і облікових цілях протягом часу згідного з діючими правилами.

XI. Вповноваження осіб даних

 1. Інформуємо, що Ви маєте право до:
  1. доступу до своїх персональних даних;
  2. зміни персональних даних;
  3. видалення персональних даних;
  4. обмеження обробки персональних даних;
  5. спротиву проти обробки персональних даних;
  6. перенесення персональних даних.
 2. Ми шануємо Ваші права, які виникають з законів про захист персональних даних і стараємось полегшити їх реалізацію на найвищому можливому рівні.
 3. Ми вказуємо, що подані права не мають абсолютного характеру, тому в деяких ситуаціях Ми можемо, згідно з законом, відмовити Вам їх виконання. Однак, якщо Ми відмовляємо, то тільки після ретельного аналізу і тільки в ситуації, коли відмова необхідна.
 4. Відносно права до внесення спротиву пояснюємо: Вам цілий час прислуговує право до внесення спротиву проти обробки персональних даних на підставі юридично обґрунтованого інтересу Адміністратора Персональних Даних (були подані в пункті ІІІ) в зв’язку з Вашою особливою ситуацією. Проте Ви мусите пам’ятати, що згідно з законом, ми можемо відмовити у розгляданні спротиву, якщо виявимо, що:
  1. існують юридично обґрунтовані підстави до обробки, які є важливіші від Ваших інтересів, прав і волі або
  2. існують підстави до рішення, процесу або захисту вимог.
 5. Крім цього Ви завжди можете подати скаргу проти обробки Ваших персональних даних до маркетингових цілей. В такій ситуації після отримання скарги ми припинимо обробку з цією метою.

Свої права Ви можете зреалізувати висилаючи повідомлення ел. поштою до Інспектора Захисту Даних на адресу iod@ajpartners.pl

XII. Право до внесення скарги
Якщо Ви вважаєте, що Ваші персональні дані обробляються незгідно з законом, Ви можете подати скаргу до Директора Управління Захисту Персональних Даних.

XIII. Прикінцеві положення

 1. В справах, що не є регламентовані у даній Політиці Конфіденційності, діють правила з області охорони персональних даних.
 2. Про всі зміни введені до даної Політики Конфіденційності, Ви будете повідомлені платформою Центр Дистанційної Освіти.
 3. Політика конфіденційності набуває чинності від 30.10.2019 р. Із змінами

Pełna polityka

Regulamin platformy
Centrum Kształcenia Online


Regulamin obejmuje zasady i warunki korzystania z platformy e-learningowej Centrum Kształcenia Online.


§1.
Postanowienia ogólne i wstępne

Właścicielem serwisu jest A&J Partners Sp. z.o.o., z siedzibą w Bytomiu (41-902 Bytom) przy ul. Dworcowej 25, NIP: 6263014209, REGON: 243470795.

 1. Regulamin korzystania z Platformy e-learningowej Centrum Kształcenia Online (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki korzystania z udostępnianego przez Centrum Kształcenia Online informatycznego systemu (zwanego dalej platformą), a w szczególności zasady przestrzegania warunków bezpieczeństwa i korzystania z platformy.
 2. Regulamin dotyczy korzystania z platformy, a użyte w nim określenia oznaczają:
  1. użytkownik - osoba korzystająca z platformy, która aktywowała profil.  Użytkownikami Centrum Kształcenia Online mogą być też: usługodawca oraz osoby wyznaczone przez usługodawcę, których zakres obowiązków związany jest z obsługą Centrum Kształcenia Online.
  2. usługodawca – należy przez to rozumieć właściciela serwisu tj. A&J Partners Sp. z o.o.;
  3. konto użytkownika - zbiór danych związanych z użytkownikiem (z różną rolą w dostępie) takich jak imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail itp. Dane te przechowywane są na platformie wyłącznie na potrzeby komunikacji podczas prowadzenia działalności szkoleniowej i informacyjnej.
  4. uprawnienia - zakres czynności, jakie może wykonywać użytkownik na platformie;
  5. dane do dostępu - nazwa ( login ) i hasło użytkownika uprawnionego do korzystania z platformy;
  6. usługi serwisowe - usługi związane z pomocą techniczną dla użytkowników, tworzeniem kopii bezpieczeństwa jak i awariami platformy.
  7. usługa – nauczanie języka niemieckiego branżowego dotyczącego opieki nad osobami starszymi poprzez zastosowanie metod i technik kształcenia na odległość oraz m.in. udostępnianie filmików, ćwiczeń pisemnych i werbalnych oraz zadań testowych.
  8. opiekun/ka – osoba z którą usługodawca (lub inna spółka z grupy kapitałowej A&J Partners) ma zawartą umowę o opiekę nad osobą starszą na czas nie krótszy niż 2 miesiące.
 3. Platforma działa wyłącznie poprzez sieć Internet i dostępna jest dla użytkownika bez ograniczeń, w sposób ciągły 24 godz./dobę 7 dni w tygodniu.
 4. Korzystanie z platformy wymaga posiadania przez użytkownika aktywnego adresu poczty elektronicznej e-mail.
 5. Aby korzystać z zasobów Centrum Kształcenia Online konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu Platformy.


§2.
Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z platformy wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z większości funkcjonalności możliwe jest także za pomocą kompatybilnych urządzeń mobilnych.
 2. Materiały zamieszczane na platformie testowane są dla popularnych przeglądarek internetowych: Firefox 5, Chrome 13, Opera 11 bądź każdej z nich w nowszej wersji.
 3. Do korzystania z platformy wymagana jest określona konfiguracja przeglądarek internetowych, tj. włączona obsługa cookies, JavaScript, Adobe FlashPlayer, Java.
 4. Możliwości techniczne sprzętu Użytkownik zobowiązany jest zweryfikować przed zakupem abonamentu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia, bądź brak możliwości korzystania z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.


§3.
Usługi

 1. Dostęp do platformy e-learningowej daje użytkownikowi możliwość korzystania z zasobów merytorycznych bezpłatnych umieszczonych na platformie oraz możliwość korzystania z usługi płatnej. Usługę stanowi kurs języka niemieckiego branżowego, dotyczącego opieki nad osobami starszymi, który obejmuje udostępnienie Użytkownikowi autorskich treści kursu, ćwiczeń tekstowych i słownych, zadań testowych poprzez zastosowanie metod i technik kształcenia na odległość (dalej kurs). Użytkownik będzie miał też prawo do korzystania z e-konsultacji, jeśli zgodnie z harmonogramem określonym przez Administratora zostaną one zaplanowane.
 2. Kursy w Centrum Kształcenia Online są podzielone na etapy przyswajania wiedzy przez Użytkownika. Użytkownik ma prawo korzystać z zasobów Centrum Kształcenia Online, jeśli są one przeznaczone dla dedykowanego konta, z którego korzysta.
 3. A&J Partners Sp. z o.o. jest zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) a kurs zakończy się uzyskaniem certyfikatu po zaliczeniu testu końcowego.


§4.
Abonament i dostęp do kursów

 1. Abonament za dostęp do konkretnego kursu wynosi 199,00 zł brutto.
 2. Usługodawca udziela 100% rabatu na dostęp do płatnych kursów opiekunom, którzy zawarli z A&J Partners Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług opiekuńczych, a umowa ta w chwili przystąpienia do kursu jest umową obowiązującą i wykonywaną. Uruchomienie dostępu do kursów następuje z chwilą utworzenia konta na Platformie.
 3. Usługodawca dokonuje także zwrotu kosztów abonamentu za dostęp do kursu na rzecz osób, które w ciągu roku po ukończeniu kursu zawrą i w całości wykonają z A&J Partners Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług opiekuńczych na minimalny okres 1 miesiąca. Zwrot kosztów odbędzie się poprzez doliczenie kwoty podanej w § 4 ust. 1 do najbliższego możliwego wynagrodzenia. Zwrot nastąpi na pisemny wniosek zainteresowanego.
 4. Uruchomienie dostępu do opłaconej usługi następuje w chwili uzyskania przez A&J Partners Sp. z o.o. informacji o zaksięgowaniu wpłaty, określonej w  par. 4 ust. 1 Regulaminu.
 5. Płatność winna nastąpić na rachunek bankowy A&J Partners sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu (41-902 Bytom), Dworcowa 25 poprzez usługę Przelewy24.pl. Operatorem transakcji płatniczych z użyciem elektronicznych instrumentów płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 6. Umowa płatnego udostępnienia usług  zawierana jest na czas określony tj. na czas trwania abonamentu. Nie ulega ona automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres.
 7. Dokonanie płatności abonamentu na dostęp do usług świadczonych przez A&J Partners sp. z o.o. rozumiane jest jako zawarcie umowy na czas określony – 65 dni liczonych od dnia potwierdzenia otrzymania przelewu na rachunek usługodawcy wskazany w umowie.
 8. Po wygaśnięciu opłaconego okresu abonamentu dostęp do treści opłaconego kursu jest blokowany. Użytkownik nie ma obowiązku przedłużania abonamentu na kolejny okres, ani też przesyłania do Usługodawcy powiadomień o rezygnacji z kursu, jest jednak uprawniony do zakupu kolejnego abonamentu.
 9. Użytkownik może w dowolnej chwili zaprzestać korzystania z Usług A&J Partners sp. z o.o. i usunąć założone konto użytkownika, wysyłając wiadomość na adres kontakt@cko.edu.pl lub drogą listowną na adres Usługodawcy.


§5.
Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ), Użytkownik który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia uzyskania dostępu do  usług przez Użytkownika.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Usługodawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: kontakt@cko.edu.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: A&J Partners sp. z o.o. , ul. Dworcowa 25, 41-902 Bytom z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. Serwis za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Zamawiającemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy oraz usługi, zwraca Usługodawcy wszystkie dokonane przez niego płatności na rachunek wskazany przez Użytkownika.
 7. Użytkownik otrzymuje zwrot ceny za kurs w proporcjonalnej wysokości do odbytego kursu przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu.


§6.
Warunki bezpieczeństwa

 1. Parametry dostępu, umożliwiające korzystanie z platformy zostaną przekazane użytkownikowi przed pierwszym logowaniem. Po pierwszym zalogowaniu użytkownik zobowiązany jest do zmiany indywidualnego hasła.
 2. Hasło Użytkownika jest przetrzymywane w sposób uniemożliwiający jego podejrzenie. W przypadku zapomnienia hasła, jego samodzielne odzyskanie odbywa się na podstawie loginu lub adresu e-mail. Na wniosek użytkownika system platformy wysyła wiadomość mailową z linkiem do resetowania hasła i wymusza zmianę hasła w trakcie logowania.
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim, chronić i utrzymywać w tajemnicy otrzymane dane dostępowe oraz ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki działań tych osób na platformie.


§7.
Warunki korzystania z platformy

 1. Korzystać z platformy mogą wyłącznie zarejestrowani użytkownicy.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania warunków bezpieczeństwa zawartych w §5.
 3. Użytkownik może korzystać z platformy tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, tylko na jednym urządzeniu w tym samym czasie, na następujących polach eksploatacji: indywidualnego wyświetlania, z zastrzeżeniem wyłączenia możliwości użyczania, najmu i innych form udostępniania struktury osobom trzecim.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do nie kopiowania struktur oraz dekompilacji kodu programów platformy.
 5. W przypadku niezastosowania się użytkownika do Regulaminu Platformy, A&J Partners Sp. z o.o.  ma prawo wykluczenia go z grona użytkowników platformy.


§8.
Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników Centrum Kształcenia Online zbierane są i przetwarzane zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, na podstawie wyrażonych przez Użytkowników zgód, w zakresie wymaganym do stworzenia kont dla Użytkowników na platformie Centrum Kształcenia Online,  ich administrowania i kontaktu z Użytkownikami. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności Centrum Kształcenia Online.


§9. 
Treść kursu i prawa autorskie

 1. Materiały udostępniane przez Usługodawcę w ramach płatnych kursów mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby posiadające opłacony abonament na korzystanie z danego kursu.
 2. Prawem autorskim chronione są także autorskie grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy, jak również szata graficzna Akademii Opiekunek oraz wybór i układ prezentowanych treści.
 3. Osoby posiadające opłacony abonament mogą drukować wybrane materiały z serwisu do użytku osobistego, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.
 4. W przypadku chęci wykorzystania poza platformą A&J Partners Sp. z.o.o. materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji oferowanych treści, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, programów nauczania oraz usuwania niektórych elementów.


§10.
Blokada dostępu

 1. A&J Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo czasowego zablokowania użytkownikowi dostępu do platformy z następujących przyczyn:
  1. nie przestrzegania warunków Regulaminu przez użytkownika;
  2. zaistnienia podejrzenia o korzystanie z platformy przez inne osoby podające parametry dostępu przyznane użytkownikowi;
  3. zaistnienia podejrzenia o wykorzystywaniu informacji zawartych na platformie w celach nieuczciwej konkurencji, a w szczególności kopiowania bądź rekompilowania struktury oprogramowania platformy.
 2. Odblokowanie dostępu może nastąpić wyłącznie po wyjaśnieniu przyczyny zablokowania. Odblokowanie dostępu wymaga akceptacji administratora.
 3. Jeżeli przyczyna zablokowania nie będzie wyjaśniona na drodze wzajemnych ustaleń między A&J Partners sp. z o.o. w ciągu 7 dni roboczych od momentu zablokowania dostępu, A&J Partners Sp. z o.o. może żądać wykluczenia użytkownika z platformy.


§11.
Reklamacje

 1. A&J Partners Sp. z. o.o. zobowiązuje się dokładać wszelkich starań dla stałego, ciągłego i bezawaryjnego udostępniania platformy, jednak zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności do platformy spowodowanego koniecznością naprawy uszkodzeń technicznych. Jednocześnie A&J Partners Sp. z. o.o.  zobowiązuje się, by przerwa trwała jak najkrócej, a w przypadku przekroczenia 3h do przedłużenia szkolenia/kursu o czas niedostępności do platformy.
 2. Użytkownikowi nie przysługuje wobec A&J Partners Sp. z o.o. prawo żądania odszkodowania lub innej rekompensaty za przerwy w działaniu platformy.
 3. W przypadku zauważenia niewłaściwego działania platformy, użytkownik powinien powiadomić o tym fakcie administratora platformy. Użytkownik może złożyć także pisemną reklamację na działanie platformy e-learningowej Centrum Kształcenia Online. A&J Partners w terminie 7 dni odniesie się do złożonej reklamacji i jej zarzutów.
 4. A&J Partners Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu platformy nie wynikające z jego winy, w szczególności za utrudnienia zewnętrzne takie jak przerwy w działaniu sieci szkieletowej czy węzłów dostępowych.
 5. A&J Partners Sp. z o.o. gromadzi zapisy związane z dostępem do platformy i aktywności użytkownika, a w szczególności daty i godziny połączeń oraz numery IP z jakich były dokonywane połączenia.


§12.
Postanowienia końcowe

 1. Aktualna treść Regulaminu umieszczona jest na platformie Centrum Kształcenia Online
 2. O każdej zmianie niniejszego Regulaminu A&J Partners Sp. z o.o. powiadamia użytkownika bezzwłocznie, za pośrednictwem platformy przy najbliższym logowaniu.
 3. Odmowa przyjęcia zmian w Regulaminie oznacza rezygnację użytkownika z korzystania z platformy. Wpłacone środki podlegają zwrotowi proporcjonalnie do wykonania usługi płatnej.
 4. Dodatkową pomoc, informacje o działaniu platformy użytkownik może uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej u administratora platformy. Wszelkie uwagi i zgłoszenia w sprawach dotyczących naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres kontakt@cko.edu.pl.
 5. A&J Partners Sp. z o.o. zobowiązuje się do zachowania tajemnicy danych osobowych użytkownika.
 6. Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.
Правила платформи
Центр Дистанційної Освіти


Правила включають принципи і умови користування платформою навчання онлайн Центр Дистанційної Освіти.


§1.
Загальні та початкові положення

Власником сервісу є A&J Partners Sp. z.o.o., з місцеположенням в Битомі (41-902 Битом) вул. Дворцова 25, NIP [номер податкової ідентифікації]: 6263014209, REGON [ідентифікатор в реєстрі підприємств]: 243470795.

 1. Правила користування платформою електронного навчання Центр Дистанційної Освіти (звані далі Правилами) описують правила і умови користування пропонованою Центр Дистанційної Освіти інформаційною системою (званою далі Платформою), а особливо правила дотримання безпеки та умов користування.
 2. Правила стосуються користування платформою, а вжиті в них терміни означають:
  1. користувач – особа, яка користується платформою і активувала кабінет.  Користувачами Центр Дистанційної Освіти можуть також бути: постачальник послуг та особи визначені постачальником послуг, чий обсяг обов’язків зв’язаний з обслуговуванням Центр Дистанційної Освіти.
  2. постачальник послуг – він же власник послуг сервісу A&J Partners Sp. z o.o.;
  3. кабінет Користувача – збір даних пов’язаних з Користувачем (з різними ролями в доступі) таких як ім’я, прізвище, номер PESEL, ел. пошта і т. п. Ці дані переховуються виключно для комунікації під час ведення навчальних та інформаційних дій.
  4. права – обсяг дій, які може виконувати Користувач на платформі;
  5. дані для доступу – назва (логін) і пароль Користувача вповноваженого до користування платформою;
  6. сервісні послуги – послуги пов’язані з технічною допомогою для користувачів, утворенням копій безпеки та аваріями платформи.
  7. послуга – навчання професійної німецької мови вживаної в опіці над старшими особами, при використанні методів і техніки дистанційного навчання та м. ін. пересилання відео, писемних, вербальних та тестових завдань.
  8. опікун/ка – особа з якою постачальник послуг (або інша компанія з холдингу A&J Partners) має укладений договір про опіку над старшою особою на термін не коротший ніж 2 місяці.
 3. Платформа працює тільки через мережу Інтернет і є доступна для Користувача без обмежень, безперервно 24 год./добу 7 днів на тиждень.
 4. Щоб користуватися платформою, Користувач повинен мати активну ел. пошту.
 5. Щоб використовувати ресурси Центр Дистанційної Освіти, необхідно прийняти Правила Платформи.


§2. 
Технічні вимоги

 1. Користування платформою вимагає відповідно налаштованого комп’ютера підключеного до мережі Інтернет. Користування більшістю функцій можливе за допомогою сумісних мобільних пристроїв.
 2. Матеріали додані на платформу тестуються для популярних браузерів: Firefox 5, Chrome 13, Opera 11 або кожен з них в новішій версії.
 3. Користування платформою вимагає відповідних налаштувань браузерів, тобто включене обслуговування cookies, JavaScript, Adobe FlashPlayer, Java.
 4. Технічні можливості приладу Користувач зобов’язаний перевірити перед покупкою абонементу. Постачальник послуг не несе відповідальності за труднощі, або неможливість користування послугою в результаті неправильних налаштувань програмного забезпечення або приладу Користувача, або в результаті проблем з приладом або з Інтернетом Користувача.


§3. 
Послуги

 1. Доступ до платформи електронного навчання дає Користувачеві можливість вживання основних безплатних ресурсів на платформі та можливість користування платною послугою. До послуги належить курс професійної німецької мови, що вживається в опіці над старшими людьми, який включає в себе висилання Користувачеві авторського контенту курсу, текстових словесних і тестових завдань, при використанні методів і техніки дистанційного навчання  (далі курс).
  Користувач матиме право користуватись електронною консультацією, якщо згідно з розкладом розписаним Адміністратором, вона буде запланована.
 2. Курси в Центр Дистанційної Освіти поділені на етапи присвоювання знань Користувачем. Користувач має право вживати ресурси Центр Дистанційної Освіти, якщо вони призначені для даного кабінету, яким користується Користувач.
 3. A&J Partners Sp. z o.o зареєстрована в Реєстрі Навчальних Закладів (RIS), а курс закінчиться отриманням сертифікату після зарахування кінцевого екзамену.


§4.
Абонемент і доступ до курсів

 1. Абонемент за доступ до конкретного курсу становить 199,00 злохих брутто.
 2. Постачальник послуг дає 100% знижки на доступ до платних курсів опікунам, які уклали з A&J Partners Sp. z o.o. договір про надання опікунських послуг, а даний договір в моменті початку курсу стає зобов’язуючим і виконуваним договором. Доступ до курсу отримується в моменті утворення акаунту на Платформі.
 3. Постачальник послуг також виконує повернення коштів абонементу за доступ до курсу особам, які протягом року після закінчення курсу укладуть і повністю виконають з A&J Partners Sp. z o.o. договір про надання послуг опікуна на мінімальний термін 1 місяця. Повернення коштів відбудеться дораховуючи суму подану в § 4 ст. 1 майближчої можливої зарплати. Повернення відбувається на писемний внесок зацікавленого.
 4. Доступ до оплаченої послуги отримується в моменті підтвердження оплати A&J Partners Sp. z o.o., описаної в  параграфі 4 пункт 1 Правил.
 5. Оплата повинна здійснюватися на банківський рахунок A&J Partners sp. Z o.o. що знаходиться в Битомі (41-902 Битом, Дворцова, 25) через службу Przelewy24.pl. Оператором платіжних операцій з використанням електронних платіжних інструментів є агент PayPro SA Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, внесений до Реєстру підприємців Національного судового реєстру, який веде Окружний суд Познані, Nowe Miasto і Wilda у Познані, 8-й комерційний відділ Національного судового реєстру під номером KRS 0000347935, NIP-номер 7792369887, Regon 301345068.
 6. Договір платного отримання послуг укладається на обмежений термін, тобто на час тривання абонементу. Він не підлягає автоматичному продовженню на наступний термін.
 7. Виконання платежу за абонемент для доступу до послуг пропонованих A&J Partners sp. z o.o. розуміється, як укладення договору на термін 65 днів, почавши від дня підтвердження отримання переказу на рахунок постачальника послуг вказаного в договорі.
 8. Після закінчення оплаченого терміну абонементу доступ до вмісту оплаченого курсу буде заблоковано. Користувач не має обов’язку продовження абонементу на наступний термін, ані пересилання до постачальника послуг про відмову від дальшого користування курсом, натомість має право купити наступний абонемент.
 9. Користувач може в будь-який момент перестати користуватись Послугами A&J Partners sp. z o.o. і видалити кабінет Користувача, висилаючи повідомлення на адресу kontakt@cko.edu.pl, або лист на адресу Постачальника послуг.


§5.
Припинення договору

 1. Згідно зі ст. 27 закону з 30 травня 2014 р. про права споживача (вісник законів з 2019 р. поз. 134 ), Користувач який підписав договір на відстань, може впродовж 14 днів його припинити, не подаючи причини і без втрати коштів.
 2. Тривання терміну від припинення договору розпочинається від дня отримання доступу Користувачем.
 3. Щоб скористатись правом припинення договору, Користувач повинен повідомити Постачальника послуг про своє рішення про припинення договору в формі однозначної заяви про припинення договору.
 4. Для припинення договору в терміні на припинення договору, достатньо вислати заяву перед закінченням тривання терміну для припинення договору.
 5. Постачальник послуг запевняє можливість написання заяви про припинення договору в електронній формі, висилаючи копію заяви на електронну пошту: kontakt@cko.edu.pl. Заяву про припинення договору також можна вислати традиційною поштою (листом) на адресу: A&J Partners sp. z o.o. , вул. Дворцова 25, 41-902 Битом з пропонованим дописом: „припинення договору”. За посередництвом електронної адреси сервіс негайно висилає Замовникові підтвердження про отримання заяви про припинення договору.
 6. Постачальник послуг негайно, не пізніше ніж в терміні 14 днів від дня отримання заяви Користувача про припинення договору та послуги, повертає Постачальникові послуг всі платежі, які він виконав, на рахунок вказаний Користувачем.
 7. Користувач отримує повернення ціни за курс в розмірі пропорціональному до відбутого курсу перед внесенням заяви про припинення договору.


§6.
Умови безпеки

 1. Параметри доступу, які позволяють користуватись платформою будуть передані Користувачеві перед першою авторизацією. Після першої авторизації Користувач зобов’язаний змінити особистий пароль.
 2. Пароль Користувача переховується неможливим для перегляду способом. Якщо Користувач не пам’ятатиме паролю, його самостійне отримання відбувається на підставі логіну або електронної пошти. На внесок Користувача, система платформи висилає на електронну пошту повідомлення з посиланням до відновлення паролю і вимагає змінити пароль підчас авторизації.
 3. Користувач зобов’язаний не пред’являти третім особам, берегти і тримати в таємниці отримані дані доступу і нести повну відповідальність за всі наслідки дій цих осіб на платформі.


§7.
Умови користування платформою

 1. Користуватись платформою можуть виключно зареєстровані користувачі.
 2. Користувач зобов’язується до дотримування умов безпеки описаних в §5.
 3. Користувач може користуватись платформою тільки згідно з її призначенням, тільки на одному приладі в тому самому часі, в нижче вказаних областях діяльності:
 4. індивідуального перегляду, без можливості позики, оренди і інших форм переказу структури третім особам.
 5. Користувач зобов’язується до не копіювання структур та декомпіляції коду програм платформи.
 6. В разі не дотримування Правил Платформи, A&J Partners Sp. z o.o.  має право виключити Користувача з грона користувачів платформи.


§8.
Захист персональних даних

 1. Персональні дані Користувачів Центр Дистанційної Освіти збираються і обробляються згідно з розпорядженням про захист персональних даних, на підставі виражених Користувачами згод, необхідних для створення кабінетів на платформі Центр Дистанційної Освіти, їх адміністрування і контакту з Користувачами. Інформації щодо обробки персональних даних доступні в політиці конфіденційності Центр Дистанційної Освіти.


§9.
Вміст курсу і авторські права

 1. Матеріалами, які надає Постачальник послуг для платних курсів, можуть користуватися виключно особи, які мають оплачений абонемент на користування курсом.
 2. Авторськими правами також захищені зображення, фотографії, звуки, відео, так як і графічний дизайн Центр Дистанційної Освіти та вибір і розташування презентованого вмісту.
 3. Особи, які мають оплачений абонемент, можуть друкувати вибрані матеріали з сервісу для особистого користування, без права до їх подальшого розповсюдження.
 4. В разі бажання використання поза платформою A&J Partners Sp. z o.o. матеріалів, до яких Постачальник послуг має авторські права, необхідна письмова згода Постачальника послуг.
 5. A&J Partners Sp. z o.o. залишає за собою право періодичного оновлення пропонованого вмісту, а також модифікації вмісту уроків, програм навчання та видалення деяких елементів.


§10.
Блокування доступу

 1. A&J Partners Sp. z o.o. залишає за собою право періодичного заблокування Користувачеві доступу до платформи з нижче вказаних причин:
  1. не дотримання Користувачем Правил;
  2. виникнення підозр про користування платформою іншими особами, які подають параметри доступу надані Користувачеві;
  3. виникнення підозр про використання інформації заміщених на платформі з метою нечесної конкуренції, а особливо копіювання або повторної компіляції структури програмного забезпечення платформи.
 2. Розблокування доступу може відбутись тільки після встановлення причини заблокування. Для розблокування доступу необхідно отримати згоду адміністратора.
 3. Якщо причина заблокування не буде встановлена шляхом взаємних рішень між A&J Partners sp. z o.o. протягом 7 робочих днів від моменту заблокування доступу, A&J Partners Sp. z o.o. може вимагати видалення Користувача з платформи.


§11.
Скарги

 1. A&J Partners Sp. z. o.o. зобов’язується робити все, що в їхніх силах для сталої, стабільної і безаварійної роботи платформи, але залишає за собою право до тимчасового затримання доступу до платформи спричиненого необхідністю ремонту технічних пошкоджень. Водночас A&J Partners Sp. z. o.o. зобов’язується, що зробить все можливе, щоб перерва була як найкоротша, а в разі перевищення терміну 3 год. продовжить навчання/курс на час недоступності платформи.
 2. Користувач A&J Partners Sp. z o.o. не має права вимагати відшкодування або іншої компенсації за перерви в роботі платформи.
 3. В разі спостереження неправильної роботи платформи, Користувач повинен повідомити про це адміністратора платформи. Користувач може також подати письмову скаргу щодо роботи платформи електронного навчання A&J Partners Академії опікунок. Фірма A&J Partners розгляне скаргу  протягом 7 робочих днів.
 4. A&J Partners Sp. z o.o. не несе відповідальності за перерви в роботі платформи, які не виникають з її вини, особливо за зовнішні труднощі, такі як перерви в роботі магістральної мережі чи вузлів доступу.
 5. A&J Partners Sp. z o.o. згромаджує записи пов’язані з доступом до платформи і активності Користувача, а особливо дати і години підключень та номери IP, з яких були здійснені підключення.


§12.
Прикінцеві положення

 1. Даний вміст Правил знаходиться на платформі Центр Дистанційної Освіти.
 2. Про кожну зміну даних Правил A&J Partners Sp. z o.o. повідомить Користувача негайно, за посередництвом платформи підчас найближчої авторизації.
 3. Відмова від прийняття змін в Правилах означає, що Користувач закінчує використання платформи. Заплачені кошти підлягають поверненню пропорційно до виконання платних послуг.
 4. Додаткову допомогу, інформацію про роботу платформи Користувач може отримати за посередництвом електронної пошти у адміністратора платформи. Всі зауваження і пропозиції в справах, які стосуються порушень даних правил, необхідно висилати на адресу kontakt@cko.edu.pl.
 5. A&J Partners Sp. z o.o. зобов’язується переховувати особисті дані Користувача в таємниці.
 6. Для всіх правових відносин, які виникають з даних Правил, зобов’язуючим є польський закон.