Lista aktywnych polityk

Nazwa Typ Zgoda użytkownika
Regulamin platformy Centrum Kształcenia Online Polityka strony Uwierzytelnieni użytkownicy
Polityka prywatności Polityka prywatności Wszyscy użytkownicy
Zgoda 1 Inne polityki Uwierzytelnieni użytkownicy
Zgoda 2 Inne polityki Uwierzytelnieni użytkownicy

Pełna polityka

Regulamin platformy
Centrum Kształcenia Online


Regulamin obejmuje zasady i warunki korzystania z platformy e-learningowej Centrum Kształcenia Online.


§1.
Postanowienia ogólne i wstępne

Właścicielem serwisu jest CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa, z siedzibą w Bytomiu (41-902 Bytom) przy ul. Dworcowej 25, NIP: 6263043530, KRS: 000910485.

 1. Regulamin korzystania z Platformy e-learningowej Centrum Kształcenia Online (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki korzystania z udostępnianego przez Centrum Kształcenia Online informatycznego systemu (zwanego dalej platformą lub serwisem internetowym), a w szczególności zasady przestrzegania warunków bezpieczeństwa i korzystania z platformy.
 2. Korzystając z Centrum Kształcenia Online, akceptujesz zasady Regulaminu oraz Polityki prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu, znajdującej się pod adresem:
  1. https://www.cko.edu.pl/regulamin/
  2. https://www.cko.edu.pl/polityka-prywatnosci/
  3. https://www.kursy.cko.edu.pl/admin/tool/policy/viewall.php#policy-38
  4. https://www.kursy.cko.edu.pl/admin/tool/policy/viewall.php#policy-39
 3. Korzystając z Centrum Kształcenia Online potwierdzają również Państwo swoją pełnoletność, a w przypadku niepełnoletności, że posiadają Państwo zgodę opiekuna prawnego lub rodzica, który ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Usługa nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 13. roku życia.
 4. Regulamin dotyczy korzystania z platformy, a użyte w nim określenia oznaczają:
  1. użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych korzystająca z platformy za zgodą opiekuna lub rodzica, korzystająca z platformy, która aktywowała profil lub korzysta ze strony bez logowania. Użytkownikami Centrum Kształcenia Online mogą być też: usługodawca oraz osoby wyznaczone przez usługodawcę, których zakres obowiązków związany jest z obsługą Centrum Kształcenia Online.
  2. usługodawca – należy przez to rozumieć właściciela serwisu tj. CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa.
  3. konto użytkownika – zbiór danych związanych z użytkownikiem (z różną rolą w dostępie) takich jak imię, nazwisko, adres e-mail itp. Dane te przechowywane są na platformie wyłącznie na potrzeby komunikacji podczas prowadzenia działalności szkoleniowej i informacyjnej.
  4. uprawnienia – zakres czynności, jakie może wykonywać użytkownik na platformie;
  5. dane do dostępu – nazwa (login) i hasło użytkownika uprawnionego do korzystania z platformy; Usługodawca wyjaśnia, iż hasło użytkownika przechowywane jest w jego zasobach w formie zaszyfrowanej, a więc znanej jedynie użytkownikowi.
  6. usługi serwisowe – usługi związane z pomocą techniczną dla użytkowników, tworzeniem kopii bezpieczeństwa jak i awariami platformy.
  7. usługa płatna – nauczanie języka niemieckiego branżowego w wybranym przez użytkownika zakresie, poprzez zastosowanie metod i technik kształcenia na odległość oraz m.in. udostępnianie filmików, ćwiczeń pisemnych i werbalnych oraz zadań testowych.
  8. usługa bezpłatna – dostęp do ograniczonej funkcjonalnie i treściowo wersji platformy – www.kursy.cko.edu.pl, zawierającej dostęp do materiałów niepłatnych.
 5. Platforma działa wyłącznie poprzez sieć Internet i dostępna jest dla użytkownika bez ograniczeń, w sposób ciągły 24 godz./dobę 7 dni w tygodniu.
 6. Korzystanie z platformy wymaga posiadania przez użytkownika aktywnego adresu poczty elektronicznej e-mail.
 7. Aby korzystać z zasobów Centrum Kształcenia Online konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu Platformy.
 8. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo usuwania Kont Użytkowników utworzonych na platformie e-learningowej Centrum Kształcenia Online wraz z ich zawartością nieaktywnych powyżej 6 miesięcy tj. takich, do których Użytkownik nie zalogował się i nie korzystał z nich przez okres wskazany powyżej. Procedurę w powyższym zakresie reguluje § 3 ust 5 Regulaminu.


§2.
Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z platformy wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z większości funkcjonalności możliwe jest także za pomocą kompatybilnych urządzeń mobilnych.
 2. Materiały zamieszczane na platformie testowane są dla popularnych przeglądarek internetowych: Firefox 5, Chrome 13, Opera 11 bądź każdej z nich w nowszej wersji.
 3. Do korzystania z platformy wymagana jest określona konfiguracja przeglądarek internetowych, tj. włączona obsługa cookies, JavaScript, Java.
 4. Możliwości techniczne sprzętu Użytkownik zobowiązany jest zweryfikować przed zakupem abonamentu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia, bądź brak możliwości korzystania z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.


§3.
Usługi

 1. Dostęp do platformy e-learningowej daje użytkownikowi możliwość korzystania z zasobów merytorycznych bezpłatnych umieszczonych na platformie oraz możliwość korzystania z usługi płatnej. Usługę stanowi kurs języka niemieckiego branżowego w zakresie wybranym przez użytkownika, który obejmuje udostępnienie Użytkownikowi autorskich treści kursu w ramach zakupionego pakietu, ćwiczeń tekstowych i słownych, zadań testowych poprzez zastosowanie metod i technik kształcenia na odległość (dalej kurs).
 2. Użytkownik po zalogowaniu na platformę językową – www.cko.edu.pl uzyskuje możliwość zakupu jednego z 6 oferowanych przez Usługodawcę odpłatnych pakietów, zawierających zasoby merytoryczne do nauki języka niemieckiego branżowego dla opiekunów (4 pakiety) oraz kierowców (2 pakiety).
  1. Pakiet „e-learning” oraz pakiet „e-learning z konwersacjami” dla opiekunów, na dwóch poziomach zaawansowania tj. poziomie podstawowym i poziomie zaawansowanym (dalej Usługa płatna),
  2. Pakiet „e-learning” oraz pakiet „e-learning z konwersacjami” dla kierowców, na poziomie podstawowym (dalej Usługa płatna).
 3. Kursy w Centrum Kształcenia Online są podzielone na etapy przyswajania wiedzy przez Użytkownika. Użytkownik ma prawo korzystać z zasobów Centrum Kształcenia Online, jeśli są one przeznaczone dla dedykowanego konta, z którego korzysta.
 4. CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa jest zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) a kurs zakończy się uzyskaniem certyfikatu po zaliczeniu testu końcowego.
 5. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania takiej Usługi Użytkownikowi poprzez usunięcie Konta Użytkownika wraz z całą zawartością, jeżeli Użytkownik nie logował się na utworzone w ramach tej Usługi Konto przez okres co najmniej 6 miesięcy. Przed usunięciem Konta Użytkownik zostanie dodatkowo poinformowany przez Właściciela Serwisu o zaprzestaniu udostępniania Usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej


§4.
Dostęp do kursów

 1. Założenie konta na platformie – www.kursy.cko.edu.pl jest nieodpłatne. Zakładając nowe konto Użytkownik uzyskuje dostęp do ograniczonej funkcjonalnie wersji platformy.
 2. Uruchomienie dostępu do Usługi płatnej (aktywacja pakietu) następuje po wyborze odpowiedniego kursu oraz dokonaniu płatności za niego w wysokości zgodnej z cennikiem (https://www.cko.edu.pl/cennik/), w  chwili otrzymania powiadomienia o wpłynięciu należności od pośrednika płatności i jej poprawnym zaksięgowaniu.
 3. Płatności jednorazowe obsługiwane są przez Przelewy 24 - PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068.
 4. Dokonanie płatności za Usługę płatną rozumiane jest jako zawarcie umowy na czas określony, odpowiadającego długości opłaconego dostępu do wybranej Usługi płatnej (abonamentu).
 5. Okres trwania umowy liczony jest od daty aktywacji dostępu do Usługi płatnej.
 6. Po wygaśnięciu opłaconego okresu abonamentu dostęp do treści opłaconego kursu jest blokowany. Użytkownik nie ma obowiązku przedłużania abonamentu na kolejny okres, ani też przesyłania do Usługodawcy powiadomień o rezygnacji z kursu, jest jednak uprawniony do zakupu kolejnego abonamentu.
 7. Użytkownik może w dowolnej chwili zaprzestać korzystania z Usług CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa i usunąć założone konto użytkownika, wysyłając wiadomość na adres kontakt@cko.edu.pl lub drogą listowną na adres Usługodawcy.
 8. Celem otrzymania faktury za zakupione usługi, należy skontaktować się z Usługodawcą i podać dane wymagane do wystawienia faktury (nazwa, adres nabywcy, numer NIP).


§5.
Opis usługi - pakiet „e-learning”

 1. Usługodawca, w ramach Usługi płatnej pakiet „e-learning”, zobowiązuje się udostępnić Użytkownikowi całodobowy dostęp do przygotowanych autorskich materiałów lekcyjnych przeprowadzanych w trybie zdalnym.
 2. W zależności od wykupionej przez Użytkownika opcji pakietu, zakup Usługi płatnej uprawnia Użytkownika do dostępu do zasobów merytorycznych do nauki języka branżowego dla opiekunów lub kierowców na poziomie podstawowym lub zaawansowanym.
 3. Opłata gwarantuje Użytkownikowi dwumiesięczny całodobowy dostęp do materiałów wskazanych w pkt 1, liczonego od momentu otrzymania przez Użytkownika dostępu do dedykowanych dla niego zasobów platformy - www.kursy.cko.edu.pl.
 4. Usługodawca oświadcza, że dokona zwrotu kosztów dostępu do pakietu „e-learning” dla opiekunów na każdym oferowanym poziomie zaawansowania (zobowiązanie nie dotyczy pakietu „zdalny” dla kierowców), na rzecz osób, które zawrą i zrealizują należycie z jakąkolwiek spółką z grupy A&J Partners w ciągu roku umowę o świadczenie usług opiekuńczych na minimalny okres 1 miesiąca. Zwrot kosztów odbędzie się na wniosek Użytkownika poprzez doliczenie kwoty podanej w umowie do wynagrodzenia.
 5. Usługodawca zastrzega, że spółki z grupy A&J Partners nie mają obowiązku zawrzeć z użytkownikiem umowy o świadczenie usług opiekuńczych, o której mowa w § 5 ust 4 regulaminu, jeżeli weryfikacja jego kandydatury nie będzie gwarantowała należytego świadczenia usług opiekuńczych. Brak zawarcia umowy uprawnia również Usługodawcy do odmowy zwrotu kosztów kursu, w myśl § 5 ust 4 regulaminu.


§6.
Opis Usługi - pakiet „e-learning z konwersacjami”

 1. Usługodawca, w ramach Usługi płatnej - pakietu ”e-learning z konwersacjami” oferuje i zobowiązuje się udostępnić Użytkownikowi zasoby merytoryczne do nauki języka branżowego dla opiekunów lub kierowców, udostępnione dla pakietu „e-learning” na wybranym przez Użytkownika poziomie zawansowania oraz przeprowadzić 10 godzin zegarowych konwersacji grupowych na wybranym przez niego poziomie zawansowania.
 2. Opłata gwarantuje Użytkownikowi dostęp do wybranego pakietu przez 65 dni, liczonego od dnia otrzymania przez Użytkownika dostępu do dedykowanych dla niego zasobów platformy – www.kursy.cko.edu.pl oraz możliwość uczestnictwa w tym czasie w konwersacjach zaplanowanych przez Usługodawcę w Harmonogramie a także możliwość korzystania z zasobów kursu po zakończeniu konwersacji aż do 65 dni od daty uzyskania dostępu do dedykowanych materiałów.
 3. Harmonogram konwersacji Usługodawca udostępnia Użytkownikom na platformie – www.kursy.cko.edu.pl. Użytkownicy dokonują zapisu na wybrane konwersacje, z zastrzeżeniem, iż obowiązuje limit miejsc. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot środków za świadczoną Usługę, w przypadku gdy nie uczestniczył w całości lub w części w ustalonych w harmonogramie konwersacjach.
 4. Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu, po zaliczeniu testu końcowego.
 5. Usługodawca zastrzega w ramach pakietu „e-learning z konwersacjami” prawo odwoływania zajęć z ważnych powodów (np. nagła choroba lektora), Użytkownikowi przysługuje prawo do nieodpłatnego odrobienia konwersacji w ilości równej ilości konwersacji, które nie odbyły się z powodu ww. przyczyn.
 6. Usługodawca zastrzega, że spółki z grupy A&J Partners nie mają obowiązku zawrzeć z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług opiekuńczych, o której mowa w § 6 ust 5 regulaminu, jeżeli weryfikacja jego kandydatury nie będzie gwarantowała należytego świadczenia usług opiekuńczych. Brak zawarcia umowy uprawnia również Usługodawcę do odmowy zwrotu kosztów kursu, w myśl § 6 ust 5 regulaminu.
 7. Usługodawca po zakończeniu kursu zapewnia Użytkownikom, którzy mają z nim zawarte aktualnie umowy o opiekę, możliwość weryfikacji znajomości języka niemieckiego branżowego.
 8. Usługodawca zastrzega w ramach pakietu „zdalny z konwersacjami” prawo odwoływania zajęć z ważnych powodów (np. nagła choroba lektora), Użytkownikowi przysługuje prawo do nieodpłatnego odrobienia konwersacji w ilości równej ilości konwersacji, które nie odbyły się z powodu ww. przyczyn.


§7.
Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134), Użytkownik który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia uzyskania dostępu do usług przez Użytkownika.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Usługodawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: kontakt@cko.edu.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa, ul. Dworcowa 25, 41-902 Bytom z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. Serwis za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Zamawiającemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy oraz usługi, zwraca Usługodawcy wszystkie dokonane przez niego płatności na rachunek wskazany przez Użytkownika.
 7. Użytkownik otrzymuje zwrot ceny za kurs w proporcjonalnej wysokości do odbytego kursu przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu.


§8.
Warunki bezpieczeństwa

 1. Potwierdzenie możliwości korzystania z platformy zostanie wysłane przez administratora na podany przez użytkownika adres mailowy. Po pierwszym zalogowaniu użytkownik może zostać poproszony o zmianę indywidualnego hasła.
 2. Hasło użytkownika jest przechowywane w bazie danych w sposób uniemożliwiający jego podejrzenie. W przypadku zapomnienia hasła, jego samodzielne odzyskanie odbywa się na podstawie loginu lub adresu e-mail. Na wniosek użytkownika system platformy wysyła wiadomość mailową z linkiem do resetowania hasła i wymusza zmianę hasła w trakcie logowania.
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim, chronić i utrzymywać w tajemnicy otrzymane dane dostępowe oraz ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki działań tych osób na platformie.
 4. Usługodawca w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony danych Użytkowników, stosuje zasady szczegółowo określone w Polityce prywatności.


§9.
Warunki korzystania z platformy

 1. Korzystać z platformy mogą wyłącznie zarejestrowani użytkownicy.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania warunków bezpieczeństwa zawartych w § 4 i 8 regulaminu.
 3. Użytkownik może korzystać z platformy tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, tylko na jednym urządzeniu w tym samym czasie, na następujących polach eksploatacji: indywidualnego wyświetlania, z zastrzeżeniem wyłączenia możliwości użyczania, najmu i innych form udostępniania struktury osobom trzecim.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do nie kopiowania struktur oraz dekompilacji kodu programów platformy.
 5. W przypadku niezastosowania się użytkownika do Regulaminu Platformy, CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa ma prawo wykluczenia go z grona użytkowników platformy.


§10.
Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników Centrum Kształcenia Online zbierane są i przetwarzane zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, na podstawie wyrażonych przez Użytkowników zgód, w zakresie wymaganym do stworzenia kont dla Użytkowników na platformie Centrum Kształcenia Online, ich administrowania i kontaktu z Użytkownikami.
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności Centrum Kształcenia Online.


§11.
Treść kursu i prawa autorskie

 1. Materiały udostępniane przez Usługodawcę w ramach płatnych kursów mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby posiadające opłacony abonament na korzystanie z danego kursu.
 2. Prawem autorskim chronione są także autorskie grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy, jak również szata graficzna platformy oraz wybór i układ prezentowanych treści.
 3. Osoby posiadające opłacony abonament mogą drukować wybrane materiały z serwisu do użytku osobistego, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.
 4. W przypadku chęci wykorzystania poza platformą materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji oferowanych treści, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, programów nauczania oraz usuwania niektórych elementów.


§12.
Blokada dostępu

 1. CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa zastrzega sobie prawo czasowego zablokowania użytkownikowi dostępu do platformy z następujących przyczyn:
  1. nie przestrzegania warunków Regulaminu przez użytkownika;
  2. zaistnienia podejrzenia o korzystanie z platformy przez inne osoby podające parametry dostępu przyznane użytkownikowi;
  3. zaistnienia podejrzenia o wykorzystywaniu informacji zawartych na platformie w celach nieuczciwej konkurencji, a w szczególności kopiowania bądź rekompilowania struktury oprogramowania platformy.
 2. Odblokowanie dostępu może nastąpić wyłącznie po wyjaśnieniu przyczyny zablokowania. Odblokowanie dostępu wymaga akceptacji administratora.
 3. Jeżeli przyczyna zablokowania nie będzie wyjaśniona na drodze wzajemnych ustaleń między CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa w ciągu 7 dni roboczych od momentu zablokowania dostępu, CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa może żądać wykluczenia użytkownika z platformy.


§13.
Reklamacje

 1. CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa zobowiązuje się dokładać wszelkich starań dla stałego, ciągłego i bezawaryjnego udostępniania platformy, jednak zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności do platformy spowodowanego koniecznością naprawy uszkodzeń technicznych. Jednocześnie CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa zobowiązuje się, by przerwa trwała jak najkrócej, a w przypadku przekroczenia 3h do przedłużenia szkolenia/kursu o czas niedostępności do platformy.
 2. Użytkownikowi nie przysługuje wobec CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa prawo żądania odszkodowania lub innej rekompensaty za przerwy w działaniu platformy.
 3. W przypadku zauważenia niewłaściwego działania platformy, użytkownik powinien powiadomić o tym fakcie administratora platformy. Użytkownik może złożyć także pisemną reklamację na działanie platformy e-learningowej Centrum Kształcenia Online. CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa w terminie 7 dni odniesie się do złożonej reklamacji i jej zarzutów.
 4. CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu platformy nie wynikające z jego winy, w szczególności za utrudnienia zewnętrzne takie jak przerwy w działaniu sieci szkieletowej czy węzłów dostępowych.
 5. CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa gromadzi zapisy związane z dostępem do platformy i aktywności użytkownika, a w szczególności daty i godziny połączeń oraz numery IP z jakich były dokonywane połączenia.


§14.
Postanowienia końcowe

 1. Aktualna treść Regulaminu umieszczona jest na platformie Centrum Kształcenia Online
 2. O każdej zmianie niniejszego Regulaminu CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa powiadamia użytkownika bezzwłocznie, za pośrednictwem platformy przy najbliższym logowaniu.
 3. Odmowa przyjęcia zmian w Regulaminie oznacza rezygnację użytkownika z korzystania z platformy. Wpłacone środki podlegają zwrotowi proporcjonalnie do wykonania usługi płatnej.
 4. Dodatkową pomoc, informacje o działaniu platformy użytkownik może uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej u administratora platformy. Wszelkie uwagi i zgłoszenia w sprawach dotyczących naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres kontakt@cko.edu.pl.
 5. CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa zobowiązuje się do zachowania tajemnicy danych osobowych użytkownika.
 6. Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie i sąd polski.Правила платформи
Центр Онлайн Навчання


Правила включають принципи і умови користування платформою дистанційного навчання Центру Онлайн Навчання.


§1.
Загальні та початкові положення

Власником сервісу є фірма «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa», з місцеположенням в Битомі (41-902 Битом, Польща), вул. Дворцова 25, NIP [податковий ідентифікаційний номер]: 6263043530, REGON [ідентифікатор в реєстрі підприємств]: 000910485.

 1. В правилах користування платформою дистанційного навчання Центру Онлайн Навчання (званих далі «Правилами») описані правила і умови користування інформаційною системою (званою далі «Платформою») Центру Онлайн Навчання, а особливо правила дотримання безпеки та умов користування.
 2. Користуючись Центром Онлайн Навчання, Ви погоджуєтесь з Правилами та Політикою конфіденційності, яка є невід’ємною частиною Правил, які знаходяться на сайті:
  1. https://www.cko.edu.pl/regulamin/
  2. https://www.cko.edu.pl/polityka-prywatnosci/
  3. https://www.kursy.cko.edu.pl/admin/tool/policy/viewall.php#policy-38
  4. https://www.kursy.cko.edu.pl/admin/tool/policy/viewall.php#policy-39
 3. Користуючись Центром Онлайн Навчання, Ви також підтверджуєте, що Ви повнолітні, а якщо Вам ще не виповнилося 18 років, що у Вас є згода правного опікуна або одного з батьків, який несе відповідальність за дотримування даних Правил. Послуга не призначена для дітей віком до 13 років.
 4. Правила стосуються користування платформою, а вжиті в них терміни означають:
  1. користувач – фізична особа, яка має повну правоздатність або яка має обмежену правоздатність і користується платформою за згодою опікуна або одного з батьків, що користується платформою і активувала свій аккаунт, або яка користується платформою без входу в аккаунт. Користувачами Центру Онлайн Навчання можуть також бути: Постачальник послуг та особи вказані Постачальником послуг, чиї обов’язки пов’язані з обслуговуванням Центру Онлайн Навчання.
  2. постачальник послуг – він же власник сервісу «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa».
  3. аккаунт Користувача – збір даних пов’язаних з Користувачем (з різними ролями в доступі), таких як ім’я, прізвище, адреса ел. пошта і т. п. Ці дані зберігаються виключно для комунікації під час ведення навчальних та інформаційних дій.
  4. права – обсяг дій, які може виконувати Користувач на платформі.
  5. дані для доступу – назва (логін) і пароль Користувача вповноваженого до користування платформою; Постачальник послуг пояснює, що пароль Користувача зберігається в його реєстрах в зашифрованій формі, а тому його знає тільки Користувач;
  6. сервісні послуги – послуги пов’язані з технічною допомогою для Користувачів, утворенням копій безпеки та аваріями платформи;
  7. платна послуга – навчання професійної німецької мови у вибраному Користувачем обсязі і на вибраному рівні знання мови, при використанні методів і техніки дистанційного навчання та напр. пересилання відео, письмових, вербальних та тестових завдань.
  8. безплатна послуга – доступ до обмеженої в функціях і змісті версії платформи – www.kursy.cko.edu.pl, на якій розміщено безплатні матеріали.
 5. Платформа працює виключно через мережу Інтернет і є доступною для Користувача без обмежень, безперервно 24 год./добу, 7 днів на тиждень.
 6. Щоб користуватися платформою, Користувач повинен мати активну адресу ел. пошти.
 7. Щоб використовувати ресурси Центру Онлайн Навчання, необхідно прийняти Правила платформи.
 8. Власник системи залишає за собою право видалення аккаунтів Користувачів, створених на платформі для дистанційного навчання Центру Онлайн Навчання разом із їхнім вмістом, які не були активними більше 6-ти місяців, тобто аккаунтів, в які Користувач не ввійшов протягом вищевказаного часу. Вищеописані дії регулює § 3 абзац 5 Правил.


§2.
Технічні вимоги

 1. Користування платформою вимагає відповідно налаштованого комп’ютера підключеного до мережі Інтернет. Користування більшістю функцій можливе за допомогою сумісних мобільних пристроїв.
 2. Матеріали додані на платформу тестуються для популярних інтернет-браузерів: Firefox 5, Chrome 13, Opera 11 або для новіших версій кожного з них.
 3. Користування платформою вимагає відповідних налаштувань інтернет-браузерів, тобто включене обслуговування cookies, JavaScript.
 4. Користувач зобов’язаний перевірити технічні можливості приладу перед покупкою абонементу. Постачальник послуг не несе відповідальності за труднощі, або неможливість користування послугою в результаті неправильних налаштувань програмного забезпечення або приладу Користувача, або в результаті проблем з приладом або з інтернет-сполученням Користувача.


§3.
Послуги

 1. Доступ до платформи дистанційного навчання дає Користувачеві можливість використовувати основні безплатні ресурси на платформі та можливість користування платною послугою. До послуги відноситься курс професійної німецької мови у вибраному Користувачем обсязі, який включає в себе висилання Користувачеві авторського контенту курсу, текстових словесних і тестових завдань при використанні методів і техніки дистанційного навчання (далі курс).
 2. Після входу на платформу для вивчення іноземної мови www.cko.edu.pl, Користувач отримує можливість покупки одного 6 запропонованих Постачальником послуг платних пакетів, які містять тематичні матеріали для вивчення німецької професійної мови для опікунів (4 пакети) та водіїв (2 пакети).
  1. Пакет «дистанційний» та пакет «пакет дистанційний з розмовами» для опікунів на двох рівнях знання мови, тобто на початковому і на вищому рівнях (далі «Платна послуга»),
  2. Пакет «дистанційний» та пакет «пакет дистанційний з розмовами» для водіїв, на початковому рівні (далі «Платна послуга»).
 3. Курси в Центрі Дистанційної Освіти поділені на етапи присвоювання знань Користувачем. Користувач має право користуватися ресурсами Центру Онлайн Навчання, якщо вони призначені для аккаунту, яким користується Користувач.
 4. Компанія «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa» зареєстрована в Реєстрі Навчальних Закладів (RIS), а курс закінчиться отриманням сертифікату після зарахування кінцевого екзамену.
 5. Власник системи залишає за собою право переривання надання Користувачеві доступу до Послуги шляхом видалення аккаунта Користувача разом із цілим її вмістом, якщо протягом 6-ти місяців Користувач не заходив в аккаунт створений для цієї Послуги. Перед видаленням аккаунта Користувач отримає на електронну пошту інформацію про закінчення доступу до Послуги від Власника системи.


§4.
Доступ до курсів

 1. Створення аккаунта на платформі www.kursy.cko.edu.pl безплатне. Створюючи новий аккаунт, Користувач отримує доступ до обмеженої в функціях версії платформи.
 2. Включення доступу до Платної послуги (активування пакету) відбувається шляхом вибору відповідного курсу та проведення оплати за нього у сумі згідно з цінником (https://www.cko.edu.pl/cennik/), в момент отримання підтвердження про зарахування коштів від посередника платежів на рахунку.
 3. Одноразові платежі обслуговує Przelewy 24 – PayPro SA, вул. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, податковий ідентифікаційний номер NIP 779-236-98-87, номер в реєстрі підприємств REGON 301345068.
 4. Виконання платежу за платну послугу розуміється, як укладення договору на обмежений строк, що відповідає часу оплаченого доступу до вибраної платної послуги (абонементу).
 5. Строк договору починає тривати від дня активування доступу до платної послуги.
 6. Після закінчення оплаченого терміну абонементу доступ до вмісту оплаченого курсу буде заблоковано. Користувач не має обов’язку продовження абонементу на наступний термін, ані пересилання до постачальника послуг інформації про відмову від дальшого користування курсом, натомість має право купити наступний абонемент.
 7. Користувач може в будь-який момент перестати користуватись Послугами «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa» і видалити створений аккаунт, висилаючи повідомлення на адресу kontakt@cko.edu.pl або лист на адресу Постачальника послуг.
 8. Щоб отримати рахунок-фактуру за придбані послуги, необхідно звернутися до Постачальника послуг та надати дані, потрібні для виставлення рахунку-фактури (ім’я, адреса покупця, податковий ідентифікаційний номер NIP).


§5.
Опис послуги – пакет «дистанційний»

 1. В рамках платної послуги Пакет «дистанційний», Постачальник послуг зобов’язаний надати Користувачеві цілодобовий доступ до підготовлених авторських лекційних матеріалів, які проводитимуться в дистанційній формі навчання.
 2. В залежності від купленої Користувачем версії пакету, покупка платної послуги дає Користувачеві право доступу до тематичного вмісту курсу для вивчення професійної німецької мови для опікунів або водіїв на початковому або вищому рівні.
 3. Оплата гарантує Користувачеві отримання двомісячного цілодобового доступу до матеріалів описаних в пункті 1, який буде рахуватися від дня отримання Користувачем доступу до призначеного для нього вмісту платформи - www.kursy.cko.edu.pl.
 4. Постачальник послуг заявляє, що поверне витрати на доступ до пакету «дистанційний» для опікунів на кожному запропонованому рівні навчання (зобов'язання це не стосується пакету «дистанційний» для водіїв) Користувачам, які протягом року укладуть та належним чином виконають договір про надання послуг з будь-якою компанією з групи A&J Partners мінімум на 1 місяць. Оплата буде повернена на звернення Користувача, шляхом дорахування до заробітної плати суми, зазначеної в договорі.
 5. Постачальник послуг заявляє, що компанії групи A&J Partners не мають обов’язку укладення з Користувачем договору про постачання послуг опікуна, про яку йдеться в § 5 пункт 4 правил, якщо верифікація його кандидатури не гарантуватиме належного постачання послуг опікуна. Якщо договір не буде укладено, Постачальник може відмовити у поверненні оплати за курс відповідно до § 5 пункт 4 правил.


§6.
Опис послуги – пакет «дистанційний з розмовами»

 1. В рамках платної послуги Пакет «дистанційний з розмовами», Постачальник послуг зобов’язаний надати Користувачеві доступ до тематичного вмісту курсу для вивчення професійної німецької мови для опікунів або водіїв на початковому або вищому рівні, що надаються в рамкам пакету «дистанційний» на вибраному Користувачем рівні знання мови та провести 10 годин розмов в групах на вибраному Користувачем рівні знання мови.
 2. Оплата гарантує Користувачеві отримання двомісячного доступу до вибраного пакету, який буде рахуватися від дня отримання Користувачем доступу до призначеного для нього вмісту платформи – www.kursy.cko.edu.pl та можливість участі протягом цього часу в розмовах, які буде заплановано Постачальником послуг в Розкладі, я також можливість користуватися матеріалами курсу впродовж наступних 30 днів після його закінчення.
 3. Постачальний послуг публікує для Користувача Розклад розмов на платформі – www.kursy.cko.edu.pl. Користувачі записуються на вибрані розмови, із застереженням, що кількість місць обмежена. Користувач не отримує повернення коштів за Послугу, якщо взагалі або частково не брав участі в розмовах запланованих в Розкладі.
 4. Курс закінчується отриманням сертифікату, після проходження кінцевого тесту.
 5. Постачальник послуг заявляє, що поверне витрати на доступ до пакету «дистанційний з розмовами» для опікунів на кожному запропонованому рівні навчання (зобов'язання це не стосується пакету «дистанційний з розмовами» для водіїв) Користувачам, які протягом року укладуть та належним чином виконають договір про надання послуг з будь-якою компанією з групи A&J Partners мінімум на 2 місяці. Оплата буде повернена на звернення Користувача, шляхом дорахування до заробітної плати суми, зазначеної в  договорі).
 6. Постачальник послуг заявляє, що компанії групи A&J Partners не мають обов’язку укладення з Користувачем договору про постачання послуг опікуна, про яку йдеться в § 6 пункт 5 правил, якщо верифікація його кандидатури не гарантуватиме належного постачання послуг опікуна. Якщо договір не буде укладено, Постачальник може відмовити у поверненні оплати за курс відповідно до § 6 пункт 5 правил.
 7. Після закінчення курсу Постачальник послуг гарантує Користувачам, з якими у нього є актуально укладені договори, можливість верифікації знання професійної німецької мови.
 8. Постачальник послуг заявляє, що в рамках пакету «дистанційний з розмовами» у нього є право відкликання лекцій по важливих причинах (напр. раптова хвороба лектора), Користувачеві прислуговує право безплатного відпрацювання розмов у кількості, що відповідає кількості розмов, які не відбулися з приводу описаних вище причин.


§7.
Припинення договору

 1. Згідно зі ст. 27 закону з 30 травня 2014 р. про права споживача (вісник законів Dz.U. з 2019 р. поз. 134 ), Користувач який підписав договір дистанційно, може впродовж 14 днів його припинити, не подаючи причини і без втрати коштів.
 2. Тривання терміну для припинення договору розпочинається днем отримання Користувачем доступу до послуг.
 3. Щоб скористатись правом припинення договору, Користувач повинен повідомити Постачальника послуг про своє рішення про припинення договору в формі однозначної заяви про припинення договору.
 4. Для припинення договору в терміні для припинення договору, достатньо вислати заяву перед закінченням тривання терміну для припинення договору.
 5. Постачальник послуг надає можливість написання заяви про припинення договору в електронній формі, висилаючи скан заяви на електронну пошту: kontakt@cko.edu.pl. Заяву про припинення договору також можна вислати традиційною поштою (листом) на адресу: «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa», вул. Дворцова 25, 41-902 Битом з пропонованим дописом: «припинення договору». Сервіс негайно висилає Замовникові підтвердження про отримання заяви про припинення договору по ел. пошті.
 6. Постачальник послуг негайно, не пізніше ніж в терміні 14 днів від дня отримання заяви Користувача про припинення договору та послуги, повертає Постачальникові послуг всі платежі, які він виконав, на рахунок вказаний Користувачем.
 7. Користувач отримує повернення ціни за курс в розмірі пропорціональному до відбутого курсу перед внесенням заяви про припинення договору.


§8.
Умови безпеки

 1. Адміністратор вишле підтвердження можливості користування платформою на вказану Користувачем адресу ел. пошти. Після першої авторизації Користувач може отримати прохання про змінення особистого паролю.
 2. Пароль Користувача зберігається в базі даних неможливим для перегляду способом. Якщо Користувач забуде пароль, його самостійне отримання відбувається на підставі логіну або електронної пошти. На запит Користувача, система платформи висилає на електронну пошту повідомлення з посиланням до відновлення паролю і вимагає змінити пароль підчас авторизації.
 3. Користувач зобов’язаний не пред’являти третім особам, берегти і тримати в таємниці отримані дані доступу і нести повну відповідальність за всі наслідки дій цих осіб на платформі.
 4. Щоб забезпечити найвищий рівень безпеки і захисту персональних даних Користувача, Замовник дотримується правил, які детально описані в Політиці конфіденційності.


§9.
Умови користування платформою

 1. Користуватись платформою можуть виключно зареєстровані користувачі.
 2. Користувач зобов’язується дотримуватися умов безпеки описаних в § 4 і 8 правил.
 3. Користувач може користуватись платформою тільки за призначенням, тільки на одному приладі одночасно, в нижче вказаних областях діяльності: індивідуальний перегляд без можливості позики, оренди і інших форм переказу структури третім особам.
 4. Користувач зобов’язується не копіювати структури та не декомпілювати код програм платформи.
 5. В разі не дотримування Правил Платформи, «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa» має право виключити Користувача з грона користувачів платформи.


§10.
Захист персональних даних

 1. Персональні дані Користувачів Центру Онлайн Навчання збираються і обробляються згідно з розпорядженням про захист персональних даних, на підставі виражених Користувачами згод, в обсязі, що необхідний для створення аккаунтів для Користувачів на платформі Центру Онлайн Навчання, їх адміністрації і контакту з Користувачами.
 2. Інформація щодо обробки персональних даних доступна в політиці конфіденційності Центру Онлайн Навчання.


§11.
Вміст курсу і авторські права

 1. Матеріалами, які надає Постачальник послуг в рамках платних курсів, можуть користуватися виключно особи, які мають оплачений абонемент на користування конкретним курсом.
 2. Авторськими правами також захищені зображення, фотографії, звуки, відео, як і графічний дизайн платформи, вибір і розташування презентованого вмісту.
 3. Особи, які мають оплачений абонемент, можуть друкувати вибрані матеріали з системи для особистого користування, без права на їх подальше розповсюдження.
 4. В разі бажання використання поза платформою матеріалів, до яких Постачальник послуг має авторські права, необхідно отримати письмову згоду Постачальника послуг.
 5. Ми залишаємо за собою право періодичного оновлення пропонованого вмісту, а також модифікації вмісту уроків, програм навчання та видалення деяких елементів.


§12.
Блокування доступу

 1. «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa» залишає за собою право періодичного заблокування Користувачеві доступу до платформи з нижче вказаних причин:
  1. Користувач не дотримується Правил;
  2. виникли підозри про користування платформою іншими особами, які подають параметри доступу надані Користувачеві;
  3. виникли підозри про використання інформації заміщених на платформі з метою нечесної конкуренції, а особливо копіювання або повторної компіляції структури програмного забезпечення платформи.
 2. Розблокування доступу може відбутись тільки після встановлення причини заблокування. Для розблокування доступу необхідно отримати згоду адміністратора.
 3. Якщо причина заблокування не буде встановлена шляхом взаємних рішень між «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa» протягом 7 робочих днів від моменту заблокування доступу, «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa» може вимагати видалення Користувача з платформи.


§13.
Скарги

 1. «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa» зобов’язується робити все, що в її силах, для постійної, стабільної і безаварійної роботи платформи, але залишає за собою право до тимчасового припинення доступу до платформи спричиненого необхідністю вирішення технічних проблем. Водночас «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa» зобов’язується, що зробить все можливе, щоб перерва була як найкоротшою, а в разі перевищення тривання відсутності доступу на 3 год. і більше, продовжить навчання/курс на час відсутності доступу до платформи.
 2. Користувач не має права вимагати від «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa» відшкодування або іншої компенсації за перерви в роботі платформи.
 3. В разі спостереження неправильної роботи платформи, Користувач повинен повідомити про це адміністратора платформи. Користувач може також подати письмову скаргу щодо роботи платформи дистанційного навчання «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa». «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa» розгляне скаргу і відповість на неї протягом 7 робочих днів.
 4. «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa» не несе відповідальності за перерви в роботі платформи, які не виникають з її провини, особливо за зовнішні труднощі, такі як перерви в роботі магістральної мережі чи вузлів доступу.
 5. «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa» згромаджує записи пов’язані з доступом до платформи і активністю Користувача, а особливо дати і години підключень та номери IP, з яких були здійснені підключення.


§14.
Прикінцеві положення

 1. Даний вміст Правил знаходиться на платформі Центру Онлайн Навчання.
 2. Про кожну зміну даних Правил «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa» повідомить Користувача негайно, за посередництвом платформи підчас найближчої авторизації.
 3. Відмова від прийняття змін в Правилах означає, що Користувач закінчує користування платформою. Заплачені кошти підлягають поверненню пропорційно до виконання платних послуг.
 4. Додаткову допомогу, інформацію про роботу платформи Користувач може отримати за посередництвом електронної пошти від адміністратора платформи. Всі зауваження і пропозиції в справах, які стосуються порушень даних правил, необхідно висилати на адресу kontakt@cko.edu.pl.
 5. «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa» зобов’язується зберігати особисті дані Користувача в таємниці.
 6. Для всіх правових відносин, які виникають з даних Правил, відповідним є польський закон і польський суд.

Pełna polityka

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności dla Platformy e-learningowej Centrum Kształcenia Online

Niniejsza polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu, do czego są one przez Nas wykorzystywane.

I. Dane Administratora Danych Osobowych
Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa, z siedzibą przy ul. Dworcowej 25, 41-902 Bytom, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000910485 i posługująca się numerem NIP 6263043530. Kontakt z CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@cko.edu.pl.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane mogą być przetwarzane, w szczególności celem:

 1. wykonania umowy lub działań podjętych przed zawarciem umowy o korzystanie z naszych usług tj. nauczania języka niemieckiego poprzez udostępnienie autorskich treści kursu za pośrednictwem Platformy e-learningowej Centrum Kształcenia Online,
 2. zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi np. by spełnić wymogi ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych.

CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

W celu nauczania języka niemieckiego w wybranym przez użytkownika zakresie (kurs językowy) za pośrednictwem Platformy e-learningowej Centrum Kształcenia Online przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 1. imię i nazwisko,
 2. nazwa użytkownika tj. login,
 3. adres e-mailowy
 4. wszystkie typy komunikacji z Tobą zgodnie z wyrażonymi zgodami i podanymi danymi,
 5. udział w naszych wydarzeniach takich jak, kursy, szkolenia, warsztaty, spotkania itp.

Dodatkowo z uwagi na wprowadzenie w Regulaminie Platformy e-learningowej Centrum Kształcenia Online, postanowień dotyczących możliwości usuwania nieaktywnych kont użytkowników, aby ustalić, czy nadal korzystasz ze swojego konta na Platformie e-learningowej Centrum Kształcenia Online, sprawdzamy kilka informacji. Są to między innymi informacje o ostatnich logowaniach, czy meldowaniu się na urządzeniach z Androidem.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Przetwarzamy Twoje dane w zakresie, który jest niezbędny do realizacji jednego lub większej liczby celów.

III. Cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach użytkowników podczas korzystania ze stron internetowych lub aplikacji. Cookies wykorzystywane są przede wszystkim do utrzymania sesji i do zapewnienia przyjaznego korzystania z platformy językowej.

Używamy cookies w celu:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

Platformy językowej Centrum Kształcenia Online korzysta z następujących kategorii cookies i technologii:

 1. Cookies stałe (persistent cookies) – ten rodzaj cookies jest przechowywany w przeglądarce Twojego urządzenia i wykorzystywany zawsze, gdy odwiedzasz nasz Serwis. Pomaga nam zapamiętywać Twoje ustawienia i preferencje, po to by uczynić Twoją kolejną wizytę w naszym Serwisie wygodniejszą. Na przykład, dzięki cookies nie będziesz zmuszony do ponownego logowania. Podczas kolejnej wizyty będziemy również pamiętać o Twoich preferencjach językowych.
 2. Cookies tymczasowe (session cookies) – cookies tymczasowe pozostają w archiwum cookies w Twojej przeglądarce do czasu, gdy nie opuścisz naszego Serwisu. Informacje, które otrzymujemy dzięki wykorzystywaniu tego rodzaju cookies pomagają nam analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz umożliwiają łatwiejsze poruszanie się po Serwisie.

Platforma korzysta z:

 1. odnośników do innych stron internetowych lub aplikacji powiązanych z naszym Serwisem,
 2. wtyczek (plug-ins) i plików cookies podmiotów trzecich,
 3. z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, które Użytkownik wyświetla, czas, jaki spędził na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Platforma nie wykorzystuje technologii:

 1. sygnalizatorów www (ang. web beacons), które stanowią małe elementy graficzne (zwane także jako „piksele śledzące” albo „czyste GIF-y”);

Przeglądarka internetowa Użytkownika winna zapewnić informacje na temat tego w jaki sposób możesz odrzucić, usunąć lub zablokować cookies. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji przeglądarki internetowej z której korzysta Użytkownik.

W ramach wyżej wskazanych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Uwaga: w przypadku zablokowania cookies wykorzystywanych przez Platformę Centrum Kształcenia Online Użytkownik może utracić dostęp do wszystkich lub niektórych świadczonych przez nas usług.

IV. Cofnięcie zgody

W każdym czasie masz prawo dostępu do danych osobowych oraz możliwości ich aktualizacji i zmiany.

 1. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do wycofania zgody.
 2. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy (niezbędne w celu świadczenia usługi) masz prawo do przenoszenia danych osobowych.
 3. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila do Inspektora Ochrony Danych na adres kontakt@cko.edu.pl.
 4. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

V. Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z Platformy językowej „Centrum Kształcenia Online”,
 2. Aby uzyskać dostęp do kursu i korzystać z zajęć języka niemieckiego w wybranym zakresie, oferowanego na Platformie językowej „Centrum Kształcenia Online”, konieczne jest podanie imienia i nazwiska, adresu mailowego — bez tego nie jesteśmy w stanie wykonać umowy o udostępnienie kursu językowego online.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

VII. Odbiorcy danych osobowych

 1. Twoje dane są udostępniane uprawnionym pracownikom CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa, jak i podmiotom powiązanym, w celu należytego wykonania umowy.
 2. Jednakże może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

VIII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

IX. Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone tj.:

 1. w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę,
 2. w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 6 lat), w przypadku okresu 6-letniego jest on zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego wydłużany do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6 lat biegu terminu – np. jeśli 6 lat biegu terminu upływa 1 maja danego roku, to termin przedawnienia wydłużany jest do 31 grudnia tego roku). Początek biegu terminu liczony jest od dnia wymagalności roszczenia,
 3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu,
 4. w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

X. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. przenoszenia danych osobowych.
 2. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie II) w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
  1. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
  2. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez wysłanie maila do Inspektora Ochrony Danych na adres kontakt@cko.edu.pl

XI. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona poprzez platformę Centrum Kształcenia Online.
 3. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 08.07.2021 r., z późniejszymi zmianami.ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Політика конфіденційності для платформи дистанційного навчання Центру Онлайн Навчання

Дана політика конфіденційності розроблена, щоб допомогти Вам зрозуміти, які дані ми зберігаємо, з якою метою і чому ми їх використовуємо.

I. Дані адміністратора персональних даних

Інформуємо, що адміністратором Ваших персональних даних є «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa», з місцеположенням вул. Дворцова 25, 41-902 Битом, зареєстрована в державному судовому реєстрі під номером KRS 000910485, і використовує номер податкової ідентифікації NIP 6263043530. Контакт з «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa» у справі захисту персональних даних можливий під адресою ел. пошти: kontakt@cko.edu.pl.

II. Цілі і підстави обробки персональних даних

Ваші дані можуть оброблятися, особливо з метою:

 1. виконання договору або справ розпочатих перед укладенням договору про користування нашими послугами, тобто навчання професійної німецької мови, шляхом надання доступу до авторського вмісту курсу за посередництвом платформи дистанційного навчання Центру Онлайн Навчання,
 2. виконання всіх юридичних зобов’язань, напр. для виконання вимог закону про бухгалтерський облік або податкових законів.

«CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa» обробляє Ваші дані з різною метою, але завжди згідно з законом. Нижче Ви знайдете зазначені цілі обробки персональних даних разом із правовими підставами.

З метою навчання німецької мови у вибраному Вами обсязі (курс іноземної мови) за посередництвом платформи дистанційного навчання Центру Онлайн Навчання ми обробляємо такі персональні дані:

 1. ім’я і прізвище,
 2. назва користувача, тобто логін,
 3. адреса ел. пошти
 4. всі типи комунікації з Вами
 5. участь в усіх наших подіях, таких як: курси, навчання, майстер-класи, зустрічі і т. п.

Додатково, зважаючи на введення до Правил платформи для дистанційного навчання Центру Онлайн Навчання постанови щодо можливості видалення неактивних аккаунтів користувачів, для визначення, чи Ви ще користуєтесь своїм аккаунтом на платформі для дистанційного навчання Центру Онлайн Навчання, ми перевіряємо деяку інформацію. Це, між іншим, інформація про останні входи в аккаунт чи авторизацію на пристроях з системою Android.

Надання даних завжди добровільне. Ми обробляємо Ваші у обсязі, який необхідний для реалізації однієї або більше цілей.

III. Cookies

Cookies (кукіз) – це невеликі текстові файли, які зберігаються в приладах користувачів під час користування сайтами або програмами. Перед усім cookies вживаються для утримання сесії і щоб забезпечити приємне і правильне користування платформою для вивчення іноземної мови.

Ми вживаємо cookies з метою:

 1. утворення статистик, які допомагають зрозуміти, як Користувачі Сервісу користуються сайтами, що дозволяє покращувати їх структуру і вміст;
 2. утримування сесії Користувача Сервісу (після авторизації), завдяки якій Користувач не мусить знову вписувати логін і пароль на кожному підсайті Сервісу;

Платформа для вивчення іноземної мови Центр Онлайн навчання використовує наступні категорії cookies і технології:

 1. Постійні сookies (persistent cookies) – цей тип cookies зберігається в браузері Вашого приладу і використовується завжди, коли Ви відвідуєте наш Сервіс. Вони допомагають нам запам’ятовувати Ваші налаштування і вподобання, щоб зробити Ваш наступний вхід на наш Сервіс зручнішим. На приклад, завдяки cookies Ви не будете змушені до повторної авторизації. Під час наступного входу ми будемо також пам’ятати про Ваші вподобання, що стосуються мови.
 2. Тимчасові сookies (session cookies) – тимчасові cookies залишаються в архіві cookies у Вашому браузері, поки Ви не покинете наш Сервіс. Інформація, яку ми отримуємо завдяки використанню цього типу cookies, допомагає нам аналізувати мережевий трафік, дозволяє знаходити і вирішувати технічні проблеми та допомагає простіше переміщатися по Сервісі.

Платформа не використовує:

 1. посилання на інші інтернет-сайти або програми пов’язані з нашим Сервісом;
 2. плагіни (plug-ins) і файли cookies третіх осіб;
 3. аналітичні інструменти Google Analytics, які збирають інформацію на рахунок входів на сайт, наприклад, закладки, які Користувач відкриває, час, якій він провів на сайті або інформацію про перехід мік конкретними закладками. Для цього використовуються файли cookies компанії Google LLC, що стосуються послуги Google Analytics.

Платформа не використовує:

 1. сигналізатори www (англ. web beacons), тобто малі графічні об'єкти (знані, як „шпигуючі пікселі” або „чисті GIF-и”).

Браузер Користувача повинен надати інформацію про те, як можна не прийняти, видалити або заблокувати cookies. Детальна інформація знаходиться в документації браузера, яким користується Користувач.

Опираючись на вище вказані дії, ми не обробляємо даних згідно з загальним регламентом про захист даних (GDPR).

Зверніть увагу: в разі заблокування cookies, які використовує платформа для дистанційного навчання Центру Онлайн Навчання, Користувач може втратити доступ до всіх або деяких послуг, які ми надаємо.

IV. Відкликання згоди

Ви завжди маєте право доступу до Ваших персональних даних та можливість їх оновлення і зміни.

 1. Якщо Ваші дані обробляються на підставі згоди, Ви маєте право відхилення згоду.
 2. Якщо Ваші дані обробляються на підставі згоди або з метою реалізації договору (необхідне з метою надання послуги), то Ви маєте право перенесення Ваших персональних даних.
 3. Якщо Ви б хотіли відхилити згоду на обробку Ваших персональних даних, достатньо вислати повідомлення на ел. пошту Інспектора Захисту Даних на адресу kontakt@cko.edu.pl.
 4. Якщо обробка Ваших персональних даних відбувалась на підставі згоди, її відхилення не вчиняє обробки персональних даних до часу відкликання згоди нелегальною. Це означає, що до часу відхилення згоди ми маємо право обробляти Ваші персональні дані і її відхилення не впливає на згідність з законом попередньої обробки.

V. Вимоги подання персональних даних

 1. Подання будь-яких персональних даних є добровільним і залежить від Вашого рішення. Але в деяких випадках подання конкретних персональних даних необхідне, щоб ми могли виправдати Ваші очікування стосовно користування платформою для дистанційного навчання Центру Онлайн Навчання.
 2. Щоб отримати доступ до курсу і користуватись заняттями німецької мови на платформі для вивчення іноземної мови Центру Онлайн Навчання, необхідно подати ім’я і прізвище, адресу ел. пошти — без цього ми не можемо укласти і виконати договір про надання курсу іноземної мови онлайн.

VI. Автоматизоване приймання рішень і профілювання

Інформуємо, що ми не здійснюємо автоматизованого приймання рішень, і приймання рішень на основі профілювання.

VII. Отримувачі персональних даних

 1. Ваші дані висилаються вповноваженим працівникам «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa», а також пов’язаним з нею компаніям з ціллю належного виконання договору.
 2. Однак можливо, що на підставі відповідного закону або рішення відповідного органу, ми будемо змушені передати Ваші персональні дані іншим публічним чи приватним особам. Тому нам неймовірно тяжко передбачити, хто може вимагати від нас надання Ваших персональних даних. Проте ми запевняємо, що кожен випадок вимоги надання персональних даних, ми аналізуємо дуже старанно і ретельно, щоб уникнути випадкового надання інформації невповноваженій особі.

VIII. Передавання персональних даних до третіх країн

Інформуємо, що Ваші персональні дані не будуть передаватись поза межі Європейської Економічної Зони.

IX. Термін обробки персональних даних

Ваші персональні дані оброблятимуться до часу існування підстави для їх обробки. Згідно з діючими законами, ми не обробляємо Ваших персональних даних протягом невизначеного терміну, а лише впродовж часу, який необхідний для досягнення визначеної мети. Після цього терміну Ваші персональні дані будуть невідворотно видалені або знищені, тобто:

 1. в разі надання Вами згоди – до моменту її відхилення, обмеження або інших дій з Вашого боку, що обмежують цю згоду,
 2. в разі необхідності даних для виконання договору – протягом часу його виконання і до моменту закінчення строку позовної давності, що виникає з цього договору (3 роки або 6 років), а у випадку 6-річного строку, він є, згідно з ст. 118 цивільного кодексу, продовжений до кінця календарного року, в якому минає 6 років тривання строку (напр. якщо 6 років тривання строку минає 1 травня даного року, строк давності продовжується до 31 грудня цього року). Тривання строку позовної давності починається з моменту пред'явлення вимоги,
 3. в разі, коли підставою обробки даних є обґрунтований інтерес адміністратора, до часу надання Вами недвозначного спротиву,
 4. в податкових і облікових цілях – протягом часу відповідно до діючих правил.

X. Вповноваження осіб, яких стосуються дані

 1. Інформуємо, що Ви маєте право до:
  1. доступу до своїх персональних даних;
  2. зміни персональних даних;
  3. видалення персональних даних;
  4. обмеження обробки персональних даних;
  5. спротиву проти обробки персональних даних;
  6. перенесення персональних даних.
 2. Ми шануємо Ваші права, які виникають з законів про захист персональних даних і стараємось максимально полегшити їх реалізацію.
 3. Ми вказуємо, що ці права не мають абсолютного характеру, тому в деяких ситуаціях ми можемо, згідно з законом, відмовити Вам у їх виконання. Однак, якщо ми відмовляємо у виконанні Ваших вимог, то тільки після ретельного аналізу і тільки в ситуації, коли відмова у виконанні вимоги необхідна.
 4. Відносно до права на внесення спротиву пояснюємо, що Вам постійно прислуговує право внесення спротиву проти обробки персональних даних на підставі юридично обґрунтованого інтересу адміністратора персональних даних (подані в пункті ІІ), в зв’язку з Вашою особливою ситуацією. Проте Ви мусите пам’ятати, що згідно з законом, ми можемо відмовити у розгляданні спротиву, якщо виявимо, що:
  1. існують юридично обґрунтовані підстави до обробки даних, які є важливіші від Ваших інтересів, прав і волі або
  2. існують підстави до рішення, процесу або захисту вимог.
 5. Крім цього Ви завжди можете подати протест проти обробки Ваших персональних даних з маркетинговими цілями. В такій ситуації після отримання скарги ми припинимо обробку даних з цією метою.

Свої права Ви можете зреалізувати висилаючи повідомлення на ел. пошту Інспектора Захисту Даних на адресу kontakt@cko.edu.pl

XI. Право до внесення скарги

Якщо Ви вважаєте, що Ваші персональні дані обробляються всупереч діючим законам, Ви можете подати скаргу директору управління захисту персональних даних.

XII. Прикінцеві положення

 1. В справах, що не є описаними у даній політиці конфіденційності, діють правила, які стосуються захисту персональних даних.
 2. Про всі зміни введені до даної Політики Конфіденційності, ми повідомимо Вас через платформу Центру Онлайн Навчання.
 3. Політика конфіденційності набуває чинності від 08.07.2021 р. із наступними змінами.

Podsumowanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie dla potrzeb niezbędnych w celu zawarcia i realizacji umowy obejmującej korzystanie z platformy edukacyjnej przeznaczonej do nauki online (zdalnej), w tym realizacji usług drogą elektroniczną.


Pełna polityka

 


Podsumowanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu przedstawiania w formie mailowej lub telefonicznej, zgodnie z podanymi przeze mnie danymi, nowości w platformie edukacyjnej, subskrypcji newslettera, możliwości uczestnictwa w konkursach, udziału w ankietach, otrzymywania ofert marketingowych, ofert pracy, aktualnie trwających premii, bonusów.


Pełna polityka