Lista aktywnych polityk

Nazwa Typ Zgoda użytkownika
Regulamin platformy Centrum Kształcenia Online Polityka strony Uwierzytelnieni użytkownicy
Polityka prywatności Polityka prywatności Wszyscy użytkownicy
Klauzula odstąpienia od umowy Inne polityki Uwierzytelnieni użytkownicy
Zgoda 1 Inne polityki Uwierzytelnieni użytkownicy
Zgoda 2 Inne polityki Uwierzytelnieni użytkownicy

Pełna polityka

Regulamin platformy
Centrum Kształcenia Online


Regulamin obejmuje zasady i warunki korzystania z platformy e-learningowej Centrum Kształcenia Online.


§1.
Postanowienia ogólne i wstępne

 1. Regulamin korzystania z Platformy e-learningowej Centrum Kształcenia Online (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki korzystania z udostępnianego przez Centrum Kształcenia Online informatycznego systemu (zwanego dalej platformą lub serwisem internetowym), a w szczególności zasady przestrzegania warunków bezpieczeństwa i korzystania z platformy.
 2. Korzystając z Centrum Kształcenia Online, akceptujesz zasady Regulaminu oraz Polityki prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu, znajdującej się pod adresem:
  1. https://www.cko.edu.pl/regulamin/
  2. https://www.cko.edu.pl/polityka-prywatnosci/
  3. https://kursy.cko.edu.pl/admin/tool/policy/view.php?policyid=7&versionid=47
  4. https://kursy.cko.edu.pl/admin/tool/policy/view.php?policyid=4&versionid=46
 3. Korzystając z Centrum Kształcenia Online potwierdzają również Państwo swoją pełnoletność, a w przypadku niepełnoletności, że posiadają Państwo zgodę opiekuna prawnego lub rodzica, który ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Usługa nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 13. roku życia.
 4. Regulamin dotyczy korzystania z platformy, a użyte w nim określenia oznaczają:
  1. użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych korzystająca z platformy za zgodą opiekuna lub rodzica, korzystająca z platformy, która aktywowała profil lub korzysta ze strony bez logowania. Użytkownikami Centrum Kształcenia Online mogą być też: usługodawca oraz osoby wyznaczone przez usługodawcę, których zakres obowiązków związany jest z obsługą Centrum Kształcenia Online.
  2. administrator serwisu – należy przez to rozumieć podmiot odpowiedzialny za treści publikowane w serwisie (administrowanie) oraz jego zarządzenie tj. TG Studio Tomasz Gasz, ul. Bursztynowa 12/1, lok. 3, 41-943 Piekary Śląskie, wpisany do CEIDG pod numerem NIP 6252422011.
  3. usługodawca – należy przez to rozumieć spółkę CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa, z siedzibą w Bytomiu (KRS: 000910485).
  4. konto użytkownika – zbiór danych związanych z użytkownikiem (z różną rolą w dostępie) takich jak imię, nazwisko, adres e-mail itp. Dane te przechowywane są na platformie wyłącznie na potrzeby komunikacji podczas prowadzenia działalności szkoleniowej i informacyjnej.
  5. uprawnienia – zakres czynności, jakie może wykonywać użytkownik na platformie;
  6. dane do dostępu – nazwa (login) i hasło użytkownika uprawnionego do korzystania z platformy; Usługodawca wyjaśnia, iż hasło użytkownika przechowywane jest w jego zasobach w formie zaszyfrowanej, a więc znanej jedynie użytkownikowi.
  7. usługi serwisowe – usługi związane z pomocą techniczną dla użytkowników, tworzeniem kopii bezpieczeństwa jak i awariami platformy.
  8. usługa płatna – nauczanie języka niemieckiego branżowego w wybranym przez użytkownika zakresie, poprzez zastosowanie metod i technik kształcenia na odległość oraz m.in. udostępnianie filmików, ćwiczeń pisemnych i werbalnych oraz zadań testowych.
  9. usługa bezpłatna – dostęp do ograniczonej funkcjonalnie i treściowo wersji platformy – www.kursy.cko.edu.pl, zawierającej dostęp do materiałów niepłatnych.
 5. Platforma działa wyłącznie poprzez sieć Internet i dostępna jest dla użytkownika bez ograniczeń, w sposób ciągły 24 godz./dobę 7 dni w tygodniu.
 6. Korzystanie z platformy wymaga posiadania przez użytkownika aktywnego adresu poczty elektronicznej e-mail.
 7. Aby korzystać z zasobów Centrum Kształcenia Online konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu Platformy.


§2.
Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z platformy wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z większości funkcjonalności możliwe jest także za pomocą kompatybilnych urządzeń mobilnych.
 2. Materiały zamieszczane na platformie testowane są dla popularnych przeglądarek internetowych: Firefox 5, Chrome 13, Opera 11 bądź każdej z nich w nowszej wersji.
 3. Do korzystania z platformy wymagana jest określona konfiguracja przeglądarek internetowych, tj. włączona obsługa cookies, JavaScript.
 4. Możliwości techniczne sprzętu Użytkownik zobowiązany jest zweryfikować przed zakupem abonamentu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia, bądź brak możliwości korzystania z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.


§3.
Usługi

 1. Dostęp do platformy e-learningowej daje użytkownikowi możliwość korzystania z zasobów merytorycznych bezpłatnych umieszczonych na platformie oraz możliwość korzystania z usługi płatnej. Usługę stanowi kurs języka niemieckiego branżowego w zakresie wybranym przez użytkownika, który obejmuje udostępnienie Użytkownikowi autorskich treści kursu w ramach zakupionego pakietu, ćwiczeń tekstowych i słownych, zadań testowych poprzez zastosowanie metod i technik kształcenia na odległość (dalej kurs).
 2. Użytkownik po zalogowaniu na platformę językową – www.cko.edu.pl uzyskuje możliwość zakupu jednego z 2 oferowanych przez Usługodawcę odpłatnych pakietów, zawierających zasoby merytoryczne do nauki języka niemieckiego branżowego dla opiekunów oraz kierowców.
  1. Pakiet „zdalny” dla opiekunów, na dwóch poziomach zaawansowania tj. poziomie podstawowym i poziomie zaawansowanym (dalej Usługa płatna),
  2. Pakiet „zdalny” dla kierowców, na poziomie podstawowym (dalej Usługa płatna).
 3. Kursy w Centrum Kształcenia Online są podzielone na etapy przyswajania wiedzy przez Użytkownika. Użytkownik ma prawo korzystać z zasobów Centrum Kształcenia Online, jeśli są one przeznaczone dla dedykowanego konta, z którego korzysta.
 4. Usługodawca jest zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) a kurs zakończy się uzyskaniem certyfikatu po zaliczeniu testu końcowego.


§4.
Dostęp do kursów

 1. Założenie konta na platformie – www.kursy.cko.edu.pl jest nieodpłatne. Zakładając nowe konto Użytkownik uzyskuje dostęp do ograniczonej funkcjonalnie wersji platformy.
 2. Uruchomienie dostępu do Usługi płatnej (aktywacja pakietu) następuje po wyborze odpowiedniego kursu oraz dokonaniu płatności za niego w wysokości zgodnej z cennikiem (https://www.cko.edu.pl/cennik/), w chwili otrzymania powiadomienia o wpłynięciu należności od pośrednika płatności i jej poprawnym zaksięgowaniu.
 3. Płatności jednorazowe obsługiwane są przez Przelewy 24 - PayPro SA ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068.
 4. Dokonanie płatności za Usługę płatną rozumiane jest jako zawarcie umowy na czas określony, odpowiadającego długości opłaconego dostępu do wybranej Usługi płatnej (abonamentu).
 5. Okres trwania umowy liczony jest od daty aktywacji dostępu do Usługi płatnej.
 6. Po wygaśnięciu opłaconego okresu abonamentu dostęp do treści opłaconego kursu jest blokowany. Użytkownik nie ma obowiązku przedłużania abonamentu na kolejny okres, ani też przesyłania do Usługodawcy powiadomień o rezygnacji z kursu, jest jednak uprawniony do zakupu kolejnego abonamentu.
 7. Użytkownik może w dowolnej chwili zaprzestać korzystania z Usług i usunąć założone konto użytkownika, wysyłając wiadomość na adres kontakt@cko.edu.pl.
 8. Celem otrzymania faktury za zakupione usługi, należy wysłać wiadomość na adres kontakt@cko.edu.pl i podać dane wymagane do wystawienia faktury (nazwa, adres nabywcy, numer NIP).


§5.
Opis usługi - pakiet „zdalny”

 1. Usługodawca, w ramach Usługi płatnej pakiet „zdalny”, zobowiązuje się udostępnić Użytkownikowi całodobowy dostęp do przygotowanych autorskich materiałów lekcyjnych przeprowadzanych w trybie zdalnym.
 2. W zależności od wykupionej przez Użytkownika opcji pakietu, zakup Usługi płatnej uprawnia Użytkownika do dostępu do zasobów merytorycznych do nauki języka branżowego dla opiekunów na poziomie podstawowym lub zaawansowanym oraz dla kierowców na poziomie podstawowym.
 3. Opłata gwarantuje Użytkownikowi dwunastomiesięczny całodobowy dostęp do materiałów wskazanych w pkt 1, liczonego od momentu otrzymania przez Użytkownika dostępu do dedykowanych dla niego zasobów platformy - www.kursy.cko.edu.pl.


§6.
Odstąpienie od umowy

 1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu Użytkownik, będący konsumentem (w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego), tj. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą odpłatnej czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osobą fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który zawarł z Usługodawcą Umowę może, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – bez podania przyczyny – może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy tj. Usługi dostępu do treści cyfrowych, zgromadzonych na platformie CKO.
 3. Ze względu na naturę Usługi dostępu do treści cyfrowych, zgromadzonych na platformie CKO, która jest świadczona na żądanie Użytkownika, w przypadku Umowy, która jest zawierana na odległość, Usługodawca rozpoczyna świadczenie ww. Usługi po otrzymaniu od Użytkownika wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia. Oświadczenie obejmujące powyższą zgodę jest składane przez użytkownika przy Rejestracji konta oraz zakupie Usługi.


§7.
Warunki bezpieczeństwa

 1. Potwierdzenie możliwości korzystania z platformy zostanie wysłane przez administratora na podany przez użytkownika adres mailowy. Po pierwszym zalogowaniu użytkownik może zostać poproszony o zmianę indywidualnego hasła.
 2. Hasło użytkownika jest przechowywane w bazie danych w sposób uniemożliwiający jego podejrzenie. W przypadku zapomnienia hasła, jego samodzielne odzyskanie odbywa się na podstawie loginu lub adresu e-mail. Na wniosek użytkownika system platformy wysyła wiadomość mailową z linkiem do resetowania hasła i wymusza zmianę hasła w trakcie logowania.
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim, chronić i utrzymywać w tajemnicy otrzymane dane dostępowe oraz ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki działań tych osób na platformie.
 4. Usługodawca w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony danych Użytkowników, stosuje zasady szczegółowo określone w Polityce prywatności.


§8.
Warunki korzystania z platformy

 1. Korzystać z platformy mogą wyłącznie zarejestrowani użytkownicy.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania warunków bezpieczeństwa zawartych w § 4 i 8 regulaminu.
 3. Użytkownik może korzystać z platformy tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, tylko na jednym urządzeniu w tym samym czasie, na następujących polach eksploatacji: indywidualnego wyświetlania, z zastrzeżeniem wyłączenia możliwości użyczania, najmu i innych form udostępniania struktury osobom trzecim.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do nie kopiowania struktur oraz dekompilacji kodu programów platformy.
 5. W przypadku niezastosowania się użytkownika do Regulaminu Platformy, Administrator serwisu ma prawo wykluczenia go z grona użytkowników platformy.


§9.
Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników Centrum Kształcenia Online zbierane są i przetwarzane zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, na podstawie wyrażonych przez Użytkowników zgód, w zakresie wymaganym do stworzenia kont dla Użytkowników na platformie Centrum Kształcenia Online, ich administrowania i kontaktu z Użytkownikami.
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności Centrum Kształcenia Online.


§10.
Treść kursu i prawa autorskie

 1. Materiały udostępniane przez Usługodawcę w ramach płatnych kursów mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby posiadające opłacony abonament na korzystanie z danego kursu.
 2. Prawem autorskim chronione są także autorskie grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy, jak również szata graficzna platformy oraz wybór i układ prezentowanych treści.
 3. W przypadku chęci wykorzystania poza platformą materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji oferowanych treści, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, programów nauczania oraz usuwania niektórych elementów.


§11.
Blokada dostępu

 1. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo czasowego zablokowania użytkownikowi dostępu do platformy z następujących przyczyn:
  1. nie przestrzegania warunków Regulaminu przez użytkownika;
  2. zaistnienia podejrzenia o korzystanie z platformy przez inne osoby podające parametry dostępu przyznane użytkownikowi;
  3. zaistnienia podejrzenia o wykorzystywaniu informacji zawartych na platformie w celach nieuczciwej konkurencji, a w szczególności kopiowania bądź rekompilowania struktury oprogramowania platformy.
 2. Odblokowanie dostępu może nastąpić wyłącznie po wyjaśnieniu przyczyny zablokowania. Odblokowanie dostępu wymaga akceptacji administratora serwisu.
 3. Jeżeli przyczyna zablokowania nie będzie wyjaśniona na drodze wzajemnych ustaleń między Usługodawcą w ciągu 7 dni roboczych od momentu zablokowania dostępu, Usługodawca może żądać wykluczenia użytkownika z platformy.


§12.
Reklamacje

 1. Usługodawca zobowiązuje się dokładać wszelkich starań dla stałego, ciągłego i bezawaryjnego udostępniania platformy, jednak zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności do platformy spowodowanego koniecznością naprawy uszkodzeń technicznych. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się, by przerwa trwała jak najkrócej, a w przypadku przekroczenia 3h do przedłużenia szkolenia/kursu o czas niedostępności do platformy.
 2. Użytkownikowi nie przysługuje wobec Usługodawcy prawo żądania odszkodowania lub innej rekompensaty za przerwy w działaniu platformy.
 3. W przypadku zauważenia niewłaściwego działania platformy, użytkownik powinien powiadomić o tym fakcie administratora platformy. Użytkownik może złożyć także pisemną reklamację na działanie platformy e-learningowej Centrum Kształcenia Online pod adresem mailowym kontakt@ajpartners.pl z sugerowanym dopiskiem „reklamacja”. Usługodawca oświadcza, iż reklamację doręczoną na ww. adres uznaje za skutecznie złożoną. Usługodawca w terminie 7 dni odniesie się do złożonej reklamacji i jej zarzutów.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu platformy nie wynikające z jego winy, w szczególności za utrudnienia zewnętrzne takie jak przerwy w działaniu sieci szkieletowej czy węzłów dostępowych.
 5. Usługodawca gromadzi zapisy związane z dostępem do platformy i aktywności użytkownika, a w szczególności daty i godziny połączeń oraz numery IP z jakich były dokonywane połączenia.


§13.
Postanowienia końcowe

 1. Aktualna treść Regulaminu umieszczona jest na platformie Centrum Kształcenia Online
 2. O każdej zmianie niniejszego Usługodawca powiadamia użytkownika bezzwłocznie, za pośrednictwem platformy przy najbliższym logowaniu.
 3. Odmowa przyjęcia zmian w Regulaminie oznacza rezygnację użytkownika z korzystania z platformy. Wpłacone środki podlegają zwrotowi proporcjonalnie do wykonania usługi płatnej.
 4. Dodatkową pomoc, informacje o działaniu platformy użytkownik może uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej u administratora platformy. Wszelkie uwagi i zgłoszenia w sprawach dotyczących naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres kontakt@cko.edu.pl.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy danych osobowych użytkownika.
 6. Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie i sąd polski.


Pełna polityka

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności dla Platformy e-learningowej Centrum Kształcenia Online

Niniejsza polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu, do czego są one przez Nas wykorzystywane.

I. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest TG Studio Tomasz Gasz, ul. Bursztynowa 12/1, lok. 3, 41-943 Piekary Śląskie, wpisany do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6252422011. Kontakt z administratorem Pana/Pani danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@cko.edu.pl.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane mogą być przetwarzane, w szczególności celem:

 1. wykonania umowy lub działań podjętych przed zawarciem umowy o korzystanie z naszych usług tj. nauczania języka niemieckiego poprzez udostępnienie autorskich treści kursu za pośrednictwem Platformy e-learningowej Centrum Kształcenia Online,
 2. zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi np. by spełnić wymogi ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych.

Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

W celu nauczania języka niemieckiego w wybranym przez użytkownika zakresie (kurs językowy) za pośrednictwem Platformy e-learningowej Centrum Kształcenia Online przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 1. imię i nazwisko,
 2. nazwa użytkownika tj. login,
 3. adres e-mailowy
 4. wszystkie typy komunikacji z Tobą zgodnie z wyrażonymi zgodami i podanymi danymi,
 5. udział w naszych wydarzeniach takich jak, kursy, szkolenia, warsztaty, spotkania itp.

Dodatkowo z uwagi na wprowadzenie w Regulaminie Platformy e-learningowej Centrum Kształcenia Online, postanowień dotyczących możliwości usuwania nieaktywnych kont użytkowników, aby ustalić, czy nadal korzystasz ze swojego konta na Platformie e-learningowej Centrum Kształcenia Online, sprawdzamy kilka informacji. Są to między innymi informacje o ostatnich logowaniach, czy meldowaniu się na urządzeniach z Androidem.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Przetwarzamy Twoje dane w zakresie, który jest niezbędny do realizacji jednego lub większej liczby celów.

III. Cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach użytkowników podczas korzystania ze stron internetowych lub aplikacji. Cookies wykorzystywane są przede wszystkim do utrzymania sesji i do zapewnienia przyjaznego korzystania z platformy językowej.

Używamy cookies w celu:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

Platformy językowej Centrum Kształcenia Online korzysta z następujących kategorii cookies i technologii:

 1. Cookies stałe (persistent cookies) – ten rodzaj cookies jest przechowywany w przeglądarce Twojego urządzenia i wykorzystywany zawsze, gdy odwiedzasz nasz Serwis. Pomaga nam zapamiętywać Twoje ustawienia i preferencje, po to by uczynić Twoją kolejną wizytę w naszym Serwisie wygodniejszą. Na przykład, dzięki cookies nie będziesz zmuszony do ponownego logowania. Podczas kolejnej wizyty będziemy również pamiętać o Twoich preferencjach językowych.
 2. Cookies tymczasowe (session cookies) – cookies tymczasowe pozostają w archiwum cookies w Twojej przeglądarce do czasu, gdy nie opuścisz naszego Serwisu. Informacje, które otrzymujemy dzięki wykorzystywaniu tego rodzaju cookies pomagają nam analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz umożliwiają łatwiejsze poruszanie się po Serwisie.

Platforma korzysta z:

 1. odnośników do innych stron internetowych lub aplikacji powiązanych z naszym Serwisem,
 2. wtyczek (plug-ins) i plików cookies podmiotów trzecich,
 3. z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, które Użytkownik wyświetla, czas, jaki spędził na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Platforma nie wykorzystuje technologii:

 1. sygnalizatorów www (ang. web beacons), które stanowią małe elementy graficzne (zwane także jako „piksele śledzące” albo „czyste GIF-y”);

Przeglądarka internetowa Użytkownika winna zapewnić informacje na temat tego w jaki sposób możesz odrzucić, usunąć lub zablokować cookies. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji przeglądarki internetowej z której korzysta Użytkownik.

W ramach wyżej wskazanych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Uwaga: w przypadku zablokowania cookies wykorzystywanych przez Platformę Centrum Kształcenia Online Użytkownik może utracić dostęp do wszystkich lub niektórych świadczonych przez nas usług.

IV. Cofnięcie zgody

W każdym czasie masz prawo dostępu do danych osobowych oraz możliwości ich aktualizacji i zmiany.

 1. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do wycofania zgody.
 2. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy (niezbędne w celu świadczenia usługi) masz prawo do przenoszenia danych osobowych.
 3. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila do Inspektora Ochrony Danych na adres kontakt@cko.edu.pl.
 4. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

V. Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z Platformy językowej „Centrum Kształcenia Online”,
 2. Aby uzyskać dostęp do kursu i korzystać z zajęć języka niemieckiego w wybranym zakresie, oferowanego na Platformie językowej „Centrum Kształcenia Online”, konieczne jest podanie imienia i nazwiska, adresu mailowego — bez tego nie jesteśmy w stanie wykonać umowy o udostępnienie kursu językowego online.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

VII. Odbiorcy danych osobowych

 1. Twoje dane są udostępniane uprawnionym pracownikom administratora, jak i podmiotom powiązanym, w celu należytego wykonania umowy. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym (podprzetwarzającym) dane osobowe w naszym imieniu i na nasze zlecenie. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym zlecimy świadczenie usług, wymagających przetwarzanie danych, takich jak: dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także naszym doradcom zewnętrznym i audytorom. Takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie pisemnej umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 2. Jednakże może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

VIII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

IX. Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone tj.:

 1. w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę,
 2. w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 6 lat), w przypadku okresu 6-letniego jest on zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego wydłużany do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6 lat biegu terminu – np. jeśli 6 lat biegu terminu upływa 1 maja danego roku, to termin przedawnienia wydłużany jest do 31 grudnia tego roku). Początek biegu terminu liczony jest od dnia wymagalności roszczenia,
 3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu,
 4. w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

X. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. przenoszenia danych osobowych.
 2. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie II) w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
  1. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
  2. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez wysłanie maila do Inspektora Ochrony Danych na adres kontakt@cko.edu.pl

XI. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona poprzez platformę Centrum Kształcenia Online.
 3. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 14.02.2023 r., z późniejszymi zmianami.

Podsumowanie

Przyjmuję do wiadomości, że zakupując kurs online na platformie, uzyskuję od razu dostęp do wszystkich zakupionych treści cyfrowych, dotyczących wybranego kursu językowego. Tym samym zgadzam się na dostarczanie zakupionych przeze mnie treści cyfrowych przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Jestem świadomy, że oznacza to utratę przeze mnie prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

Pełna polityka

.


Podsumowanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie dla potrzeb niezbędnych w celu zawarcia i realizacji umowy obejmującej korzystanie z platformy edukacyjnej przeznaczonej do nauki online (zdalnej), w tym realizacji usług drogą elektroniczną.


Pełna polityka

 


Podsumowanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu przedstawiania w formie mailowej lub telefonicznej, zgodnie z podanymi przeze mnie danymi, nowości w platformie edukacyjnej, subskrypcji newslettera, możliwości uczestnictwa w konkursach, udziału w ankietach, otrzymywania ofert marketingowych, ofert pracy, aktualnie trwających premii, bonusów.


Pełna polityka